Sprawozdanie 2023

Celem działania Fundacji jest zapewnienie opieki bezdomnym zwierzętom: chorym, zaniedbanym, porzuconym oraz tym, które doznały krzywdy ze strony człowieka, a w szczególności podejmowanie działań mających na celu niesienie pomocy psom, z uwagi na rasę, uznawanym za niebezpieczne, a także innym zwierzętom, wymagającym opieki w następstwie niewłaściwego traktowania i użytkowania przez człowieka. 

Celem działania Fundacji jest zapewnienie opieki bezdomnym zwierzętom, głównie psom, w celu przygotowania ich do adopcji, a także zapobieganie rozmnażaniu się zwierząt domowych poprzez zabiegi sterylizacji i kastracji. 

Fundacja koordynuje oraz zarządza opieką nad bezdomnymi zwierzętami przebywającymi w lecznicach weterynaryjnych, domach tymczasowych wolontariuszy a także w hotelach dla zwierząt. Leczenie zwierząt, stanowiące największą część kosztów opieki, prowadzone jest w licznych polskich lecznicach weterynaryjnych. 

W 2023 roku Fundacja otoczyła profesjonalną opieką 115 psów. Poprzez aktywne działania, 59 bezdomnych psów zostało adoptowanych przez nowych właścicieli. Na skutek poważnych chorób 8 psów pozostających pod opieką fundacji zmarło, w większości były to psy w podeszłym wieku. 

 

Na koniec roku pod opieką Fundacji pozostało 48 psów.


Wszystkie psy przebywające pod opieką Fundacji poddawane są regularnej diagnostyce weterynaryjnej (w tym także specjalistycznej), leczone i 
operowane zgodnie z zaleceniami jednych z najlepszych w Polsce lekarzy weterynarii. Psom podawana jest wysokiej jakości karma bytowa lub weterynaryjna, dobierana pod indywidualne zapotrzebowania zdrowotne/rozwojowe danego zwierzęcia.

 

Wszystkie psy są wyposażane w elektroniczny system znakowania zwierząt (czip) a ich dane wprowadzane do międzynarodowej bazy danych zwierząt zaczipowanych.

 

U każdego podopiecznego fundacji, który zgodnie z opinią lekarską, kwalifikował się do zabiegu kastracji bądź sterylizacji, zabieg ten został wykonany.

 

Podopieczni Fundacji otoczeni są na co dzień opieką zweryfikowanych, zgodnie ze standardami i procedurami naszej Fundacji, domów tymczasowych oraz hoteli dla zwierząt. Za priorytet stawiamy sobie podejmowanie współpracy z ludźmi otwartymi na pracę z psem, empatycznymi, stabilnymi, gotowymi na podjęcie się opieki nad zwierzęciem długoterminowo. Od lat współpracuje z nami wiele domów tymczasowych, a poprzez prowadzoną w 2023 roku kampanię „Zostań DT” (DT - dom tymczasowy), udało nam się nawiązać współpracę z nowymi rodzinami zastępczymi dla fundacyjnych psów.

 

Wolontariusze naszej Fundacji to osoby prywatne, pracujące zawodowo, mające własne rodziny i zobowiązania. Ludzie, którzy poświęcają wycinek swojej rzeczywistości aby nieść pomoc z empatią, energią, niegasnącym zapałem. Wśród nich, oprócz domów tymczasowych, są także osoby wspierające nas w transportach psów, szkoleniach, fotografii oraz projektach graficznych. Wolontariusze tworzą oddziały i wspierające się nawzajem społeczności, które nieustannie rozrastają się i stają rdzeniem naszej działalności.

 

W 2023 roku zaobserwowaliśmy wśród trafiających pod opiekę Fundacji zwierząt znaczny wzrost psów chorych oraz wykazujących znaczące braki w socjalizacji i podstawowym wychowaniu. Aby zwiększyć ich szanse na pomyślną adopcję, poświęcaliśmy więcej czasu na wyjazdy na szkolenia oraz do klinik weterynaryjnych.

 

Nasza Fundacja za nadrzędny cel stawia sobie pomoc psom w drodze do adopcji. Jest to naszym priorytetem, aby stosowane przez nas, doskonalone latami, procedury adopcyjne, jak i przygotowanie psa, zwieńczone zostało pomyślnym znalezieniem nowego właściciela: świadomego, mądrego, odpowiednio dobranego dla danego zwierzęcia, tak by finalnie zminimalizować ryzyko ponownego zaznania bezdomności i porzucenia przez psa.

 

Każdego roku ogromną wagę przykładamy do niesienia pomocy bezdomnym seniorom psów ras TTB, dla których stworzony został specjalny program naszej Fundacji - Złote Bulle. Opieka nad starszymi psami jest dla nas szczególnie ważna, gdyż są to psy, które w warunkach schroniskowych skazane są najczęściej na zapomnienie i eutanazję.

 

Z uwagi na ogrom kosztów: finansowych oraz emocjonalnych, jakimi obarczona jest opieka nad psimi seniorami, niewiele fundacji decyduje się na podejmowanie opieki nad nimi, równie trudne bywa znalezienie im nowego domu. 

 

Starsze psy które przyjmujemy pod opiekę w głównej mierze są psami borykającymi się z, latami nieleczonymi, chorobami, zaniedbaniami. Opieka nad nimi jest ogromnie wymagająca, jednak dzięki właściwym jej prowadzeniu oraz odpowiednim, często specjalistycznym, leczeniu, psy te żyją w optymalnym komforcie, bardzo często znacząco dłużej niż zakładają wstępne diagnozy, z którymi do Fundacji trafiają.

 

W 2023 roku Fundacja kontynuowała program „Kocham mojego bullowatego”, kampanię mającą na celu budowanie pozytywnego wizerunku rasy TTB, umożliwienie lepszego poznania i zrozumienia ras TTB oraz zapoznania z ludźmi posiadającymi psy ras TTB (m.in. American Staffordshire Terier, Staffordshire Terier, Pitbull Terier, Bulterrier).

 

W 2023 roku Fundacja kontynuowała współpracę z ambasadorami: Katarzyną Bujakiewicz, Karoliną Pilarczyk, Marcinem Różalskim. Te popularne, znane i lubiane osoby stale i na różne sposoby wspierały naszą działalność, promując w mediach cele fundacji, zachęcając do adopcji oraz przedstawiając pozytywny wizerunek psów nadal często uznawanych za „rasy bojowe/agresywne”

 

Nasza Fundacja szczególny nacisk kładzie na spotkania z ludźmi, aktywnie uczestnicząc w wydarzeniach społecznych/kulturalnych/sportowych. 

 Nasi wolontariusze obecni byli m.in. podczas biegu „Zabierz Piesia do Międzylesia”, dzieląc się wiedzą dot. ras TTB, informując o działaniach podejmowanych przez naszą Fundację, rosnącej skali problemu bezdomności zwierząt oraz przedstawiając podopiecznych naszej Fundacji, tym samym zwiększając ich szansę na adopcję.

 

W 2023 roku Fundacja kontynuowała realizację programów zainicjowanych w latach poprzednich:

*Program "Stwórz DT", promujący akcję dawania domów tymczasowych psom w potrzebie.

*Program "Adopcji Wirtualnych", umożliwiający opiekę na odległość nad wybranym psem z naszej Fundacji.

*Program "Uchroń bulla przed babeszją", promujący walkę i naukę zapobiegania groźnej chorobie babeszjozie.

 

*Program "Złote Bulle", w szczególny sposób zwracający uwagę na problem porzucania, bezdomności, szczególnie trudnej sytuacji psów starych, 

 

znajdujących się w schroniskach.

*"Z pamiętnika bulla", cykl tworzony przez osoby, które zaadoptowały psa z naszej Fundacji. Ich historie publikowane są na oficjalnych profilach 

 

Facebook oraz Instagram a także stronie internetowej Fundacji. Cykl ten propaguje adopcje psów, zachęca do ich szkolenia, sprawowania nad 

 

nimi właściwej opieki weterynaryjnej, a także przybliża potencjalnym adoptującym realia posiadania psa.

 

Do końca 2023r Fundacja otrzymała przychody w łącznej kwocie 588 519,48 pln.

 

Z przychodów tych Fundacja na koszty realizacji zadań statutowych wydała 447 197,06 pln.

 

Do zadań tych należały:

 

- opieka weterynaryjna   56 938,04 pln ,  

- opieka weterynaryjna OPP 101 711,92 pln,

- karma   41 306,69 pln,

- karma OPP   41 456,70 pln

- hotelowanie     8 910,01 pln

- hotelowanie OPP 145 612,00 pln,

- transport   14 635,60 pln

- leki     2 066,07 pln

- leki OPP     1 414,00 pln

- akcesoria dla psów       609,73 pln

- materiały reklamowe   14 400,00 pln

- opłaty pocztowe     2 485,55 pln,

- materiały informacyjne     2 490,75 pln

- pozostałe koszty   13 160,00 pln.

 

Fundacja osiągnęła przychody z tytułu odsetek od rachunku bankowego w wysokości 1 479,45 pln. 

 

Fundacja poniosła koszty operacji finansowych w wysokości 1 599,10 pln.

 

Koszty administracyjne i pozostałe koszty związane z działalnością 113 421,67 pln.

 

Amortyzacja – 13 160 pln

 

Fundacja osiągnęła w roku 2023 zysk wysokości  27 781,07 pln.

 

 

Sprawozdanie 2022

Celem działania Fundacji jest zapewnienie opieki bezdomnym zwierzętom, chorym, porzuconym, niechcianym i skrzywdzonym przez 

 

człowieka, a w szczególności podejmowanie działań na rzecz udzielenia pomocy psom uznanym z uwagi na rasę za niebezpieczne, a 

 

także innym zwierzętom wymagającym opieki w następstwie niewłaściwego traktowania i użytkowania przez człowieka. 

 

Celem działania Fundacji jest zapewnienie opieki bezdomnym zwierzętom, głównie psom, w celu przygotowania ich do adopcji, a także 

 

zapobieganie rozmnażaniu się zwierząt domowych poprzez zabiegi sterylizacji i kastracji. 

 

Fundacja koordynuje rozproszoną opiekę nad bezdomnymi zwierzętami przebywającymi w lecznicach weterynaryjnych, domach tymcza-

 

sowych wolontariuszy a także w hotelach dla zwierząt. Leczenie zwierząt, stanowiące największą część kosztów opieki, prowadzone jest 

 

w licznych polskich lecznicach weterynaryjnych. 

 

W 2022 roku Fundacja otoczyła fachową opieką 107 psów. Na skutek poważnych chorób 10 psów,pozostających pod opieką fundacji, 

 

zmarło. W większości były to psy w podeszłym wieku. 63 psy znalazły wspaniałe nowe domy w 2022 roku a 34 psy pozostały pod opieką 

 

fundacji na koniec 2022 r. 

 

Wszystkie psy diagnozowaliśmy, leczyliśmy i operowaliśmy w najlepszych lecznicach weterynaryjnych. Odpowiednio karmiliśmy, poddali

 

śmy zabiegom kastracji o ile stan ich zdrowia na to pozwalał, wszystkie zachipowaliśmy. 

 

Nasze czworonogi zawsze mają zapewnioną opiekę, troskę i miłość w domach tymczasowych wolontariuszy, a także w najlepszych hote

 

lach dla zwierząt. 

 

Rok 2022 był trudny, ponieważ trafiło do nas więcej psów chorych, mało wychowanych, niezsocjalizowanych. 

 

Nasze codzienne pomaganie wymagało od nas poświęcenia większej ilości czasu na wyjazdy do klinik, czy na szkolenia z psami, aby 

 

zwiększyć możliwość ich adopcji. 

 

Nasza fundacja od zawsze stawia sobie za  nadrzędny cel pomóc w drodze do adopcji. Naprawdę cieszy nas każda adopcja. Ta jednak 

 

musi być mądra, przemyślana, dopięta. Procedury jakie obraliśmy są niezmienne od lat i jesteśmy z nich dumni. Każdy, kto do nas dołą

 

cza jest naszym przyjacielem, członkiem FAMILY AST. Naszym szczęściem jest móc oglądać uśmiechnięte pyski z długich spacerów, czy 

 

błogość z kanapy wśród Złotych Bulli. 

 

Jak co roku przywiązujemy wagę do pomocy Złotym Bullom. To nasz ukochany program w fundacji. Niezwykle trudny, bo znaleźć miejsce 

 

dla seniorów to często nie lada wyzwanie. To także emocje, smutki które towarzyszą tej codzienności. To ogrom kosztów jakie pochłaniają 

 

seniorzy gdy do nas trafiają. W głównej mierze pomagamy psom zaniedbanym, nigdy nieleczonym, posikującym, wymagającym. 

 

Życie fundacji to ludzie. I tu leży najważniejsze ogniwo sukcesu. Mamy z nami wspaniałych ludzi. Wbrew pozorom nie jest nas dużo! 

 

Nas wolontariusze to osoby pracujące, mające rodziny i swoje zobowiązania, ludzie, którzy poświęcają wycinek rzeczywistości aby nieść 

 

pomoc z empatią, energią, zapałem. 

 

Mamy wolontariuszy, którzy są z nami od lat, Ci tworzą już nawet oddziały, które z roku na rok się rozwijają. Mamy także ludzi, którzy są z 

 

nami dłużej, bądź krócej - pomagając transportem, pomagając zostając domem tymczasowym. Mamy fotografów, grafików, szkoleniowców 

 

psów, którzy stoją na straży pilnych apeli pomocowych. Ludzie to siła! 

 

W 2022 roku udało się nam zakupić pierwszy samochód fundacyjny Ford Custom, dzięki któremu codziennie możemy nieść pomoc na

 

szym podopiecznym, często przejeżdżając setki kilometrów po psy w potrzebie. 

 

W 2022 udało nam się też nawiązać współpracę z kolejnymi domami tymczasowymi, które nie obawiały się zaangażować w pomoc. Dzięki 

 

tym wspaniałym ludziom nasze psy miały codzienny kontakt z człowiekiem, doskonałą opiekę i z pewnością nie czuły się bezdomne. Fun

 

dacja przeprowadziła kampanię "Zostań DT" na FB. 

 

Fundacja kontynuowała Program "Kocham mojego bullowatego". Kampania ta miała na celu budowanie pozytywnego wizerunku rasy 

 

i umożliwienie bliższego poznania ludzi posiadających psy ras TTB.

 

W 2022 roku Fundacja kontynuowała współpracę z ambasadorami, Katarzyną Bujakiewicz, Karoliną Pilarczyk, Marcinem Różalskim. Te 

 

popularne, znane i lubiane osoby stale i na różne sposoby wspierały naszą działalność promując w mediach cele fundacji, zachęcając do 

 

adopcji i przedstawiając pozytywny wizerunek psów ras bojowych.

 

Ten rok był dla nas kolejnym trudnym rokiem. Z uwagi na pandemię, inflację, odczuliśmy zmniejszoną aktywność pomocową. Mniej ludzi 

 

decydowało się na zostanie domem tymczasowym, mniej osób wyrażało chęć adopcji. 

 

Dodatkowo wybuch wojny w Ukrainie musiał zintensyfikować nasze działania nie tylko na pomoc polskim psom, ale także tym z obszarów 

 

objętych wojną. Udało się nam zabrać z terenu Ukrainy kilka psów, które z uwagi na stan zdrowia wymagały natychmiastowej interwencji. 

 

Wszystkie te psy po kilku miesiącach leczenia są pod naszymi skrzydłami i powoli rozglądają się za nowymi rodzinami adopcyjnymi. 

 

Z uwagi na trudniejsze miesiące w działaniach, zadbaliśmy o działania edukacyjne. Fundacja AST obecna była w mediach, nasi wolonta

 

riusze udzielali wywiadów dla mediów internetowych, łamali stereotypy. Skupiliśmy nasze działania na rozbudowie social mediów. 

 

W 2022 roku Fundacja kontynuowała realizacje programów zainicjowanych w latach poprzednich:

 

*Program "Stwórz DT", promujący akcję dawania domów tymczasowych psom w potrzebie,

 

*Program "Adopcji Wirtualnych", umożliwiający opiekę na odległość nad wybranym psem z naszej Fundacji,

 

*Program "Uchroń bulla przed babeszją", promujący walkę i naukę zapobiegania groźnej chorobie babeszjozie,

*"Złote Bulle", w szczególny sposób zwracający uwagę na problem porzucania, bezdomności, szczególnie trudnej sytuacji psów starych, znajdujących się w schroniskach,

 

*"Z pamiętnika bulla", cykl tworzą osoby, które zaadoptowały psa. Ich historie publikowane są na oficjalnym profilu Facebook i stronie internetowej Fundacji. Cykl ten propaguje adopcje psów, zachęca do ich szkolenia, sprawowania nad nimi właściwej opieki weterynaryjnej, przybliża potencjalnym adoptującym realia posiadania psa.

 

 

Do końca 2022r Fundacja otrzymała przychody w łącznej kwocie 521 896,78 pln.

 

Z przychodów tych Fundacja na koszty realizacji zadań statutowych wydała 370 206,35 pln.

 

Do zadań tych należały:

- opieka weterynaryjna 48 213,37 pln ,   93 935,47 pln z OPP

- karma 16 065,08 pln ,   34 167,36 pln

- hotelowanie 18 241,00 pln , 130 661,42 pln

- transport                   20 176,05 pln

- leki   2 384,83 pln ,    2 059,00 pln

- materiały reklamowe       398,52 pln

- opłaty pocztowe   1 064,92 pln

 

Fundacja osiągnęła przychody z tytułu odsetek od rachunku bankowego w wysokości 496,43 pln. 

 

Fundacja poniosła koszty operacji finansowych w wysokości 1 733,64 pln.

 

Koszty administracyjne i pozostałe koszty związane z działalnością 93 171,39 pln.

 

Amortyzacja – 2 193,33 pln

 

Fundacja osiągnęła w roku 2022 zysk wysokości  57 281,83 pln 

Sprawozdanie 2021

Celem działania Fundacji jest zapewnienie opieki bezdomnym zwierzętom, chorym, porzuconym, niechcianym i skrzywdzonym przez człowieka, a w szczególności podejmowanie działań na rzecz udzielenia pomocy psom uznanym z uwagi na rasę za niebezpieczne, a także innym zwierzętom wymagającym opieki w następstwie niewłaściwego traktowania i użytkowania przez człowieka. 

Celem działania Fundacji jest zapewnienie opieki bezdomnym zwierzętom, głównie psom, w celu przygotowania ich do adopcji, a także zapobieganie rozmnażaniu się zwierząt domowych poprzez zabiegi sterylizacji i kastracji. 

Fundacja koordynuje rozproszoną opiekę nad bezdomnymi zwierzętami przebywającymi w lecznicach weterynaryjnych, domach tymczasowych wolontariuszy a także w hotelach dla zwierząt. Leczenie zwierząt, stanowiące największą część kosztów opieki, prowadzone jest w licznych polskich lecznicach weterynaryjnych. 

 

W 2021 roku Fundacja otoczyła fachową opieką 91 psów.  Na skutek poważnych chorób 4 psy zmarły, pozostając pod opieką fundacji. 49 psów znalazło wspaniałe nowe domy w 2021 roku. 38 psów pozostało pod opieką fundacji na koniec 2021 r. 

 

Wszystkie psy diagnozowaliśmy, leczyliśmy i operowaliśmy w najlepszych lecznicach weterynaryjnych. Odpowiednio karmiliśmy, poddaliśmy zabiegom kastracji o ile stan zdrowia na to pozwalał, wszystkie zachipowaliśmy. Nasze czworonogi zawsze mają zapewnioną opiekę, troskę i miłość w domach tymczasowych wolontariuszy, a także w najlepszych hotelach dla zwierząt.

 

Nasza fundacja od zawsze stawia sobie za cel nadrzędny pomóc w drodze do adopcji. Naprawdę cieszy nas każda adopcja. Ta jednak musi być mądra, przemyślana, dopięta. Procedury jakie obraliśmy są niezmienne od lat i jesteśmy z nich dumni. Każdy kto do nas dołącza jest naszym przyjacielem, członkiem FAMILY AST. Naszym szczęściem jest móc oglądać uśmiechnięte pyski z długich spacerów, czy błogość z kanapy wśród Złotych Bulli. 

Jak co roku przywiązujemy wagę do pomocy Złotym Bullom. To nasz ukochany program w fundacji. Niezwykle trudny, bo znaleźć miejsce dla seniorów to często nie lada wyzwanie. To także emocje, smutki które towarzyszą tej codzienności. To ogrom kosztów jakie pochłaniają seniorzy gdy do nas trafiają. W głównej mierze pomagamy psom zaniedbanym, nigdy nie leczonym, posikującym, wymagającym. 

 

Życie fundacji to ludzie. I tu leży najważniejsze ogniwo sukcesu. Mamy za nami MEGA ludzi. Wbrew pozorom nas nie jest dużo! To zlepek ludzi, normalnych, codziennie pracujących, mających rodziny. Ludzi, którzy poświęcają wycinek rzeczywistości aby nieść pomoc. Z empatią, energią, zapałem. 

 

Mamy wolontariuszy, którzy są z nami od lat, Ci tworzą już nawet oddziały, które z roku na rok się rozwijają. Mamy także ludzi, którzy są z nami dłużej, bądź krócej - pomagając transportem, pomagając zostając domem tymczasowym. Mamy fotografów, grafików, szkoleniowców psów, którzy stoją na straży pilnych apeli pomocowych. 

Ludzie to siła! 

 

W 2021 udało nam się też nawiązać współpracę z kolejnymi domami tymczasowymi, które nie obawiały się zaangażować w pomoc. Dzięki tym wspaniałym ludziom nasze psy miały codzienny kontakt z człowiekiem, doskonałą opiekę i z pewnością nie czuły się bezdomne. Fundacja przeprowadziła kampanię "Zostań DT" na FB. 

 

Fundacja kontynuowała Program "Kocham mojego bullowatego". Kampania ta miała na celu budowanie pozytywnego wizerunku rasy i umożliwienie bliższego poznania ludzi posiadających psy ras TTB.

 

W 2021 roku Fundacja kontynuowała współpracę z ambasadorami, Katarzyną Bujakiewicz, Karoliną Pilarczyk, Marcinem Różalskim. Te popularne, znane i lubiane osoby stale i na różne sposoby wspierały naszą działalność, promując w mediach cele fundacji, zachęcając do adopcji i promując pozytywny wizerunek psów ras bojowych.

 

Ten rok był dla nas trudnym rokiem. Z uwagi na pandemię odczuliśmy zmniejszoną aktywność pomocową. Mniej ludzi decydowało się na zostanie domem tymczasowym, mniej osób wyrażało chęć adopcji. 

Z uwagi na trudniejsze miesiące w działaniach, zadbaliśmy o działania edukacyjne. 

Fundacja AST obecna była w mediach, nasi wolontariusze udzielali 

wywiadów dla mediów internetowych, łamali stereotypy i edukowali na temat psiego behawioru w telewizji śniadaniowej.

 

W 2021 roku Fundacja kontynuowała realizacje programów zainicjowanych w latach poprzednich:

 

*Program "Stwórz DT", promujący akcję dawania domów tymczasowych psom w potrzebie,

*Program "Adopcji Wirtualnych", umożliwiający opiekę na odległość nad wybranym psem z naszej Fundacji,

*Program "Uchroń bulla przed babeszją", promujący walkę i naukę zapobiegania groźnej chorobie babeszjozie,

*"Złote Bulle", w szczególny sposób zwracający uwagę na problem porzucania, bezdomności, szczególnie trudnej sytuacji psów starych, znajdujących się w schroniskach,

*"Z pamiętnika bulla", cykl tworzą osoby, które zaadoptowały psa. Ich historie publikowane są na oficjalnym profilu Facebook i stronie internetowej Fundacji. Cykl ten propaguje adopcje psów, zachęca do ich szkolenia, sprawowania nad nimi właściwej opieki weterynaryjnej, przybliża potencjalnym adoptującym realia posiadania psa.

 

Do końca 2021 Fundacja otrzymała darowizny o łącznej kwocie 389 362,64 pln.

Z przychodów tych Fundacja na koszty realizacji zadań statutowych wydała  340 111,37pln.

Do zadań tych należały:

- opieka weterynaryjna 167 578,50 pln

- karma   38 795,85 pln

- hotelowanie 113 772,10 pln

- transport 10 628,53 pln

- leki   5 507,31 pln

- szkolenie       150,00 pln

- akcesoria dla zwierząt     2 645,98 pln

- opłaty pocztowe     1 033,10 pln 

Fundacja osiągnęła przychody z tytułu odsetek od rachunku bankowego w wysokości  30,09 pln. 

Fundacja poniosła koszty operacji finansowych w wysokości 1 660,98 pln.

Koszty administracyjne i pozostałe koszty związane z działalnością  31 642,61 pln.

Fundacja osiągnęła w roku 2021 zysk wysokości  15 924,53 pln 

 

Sprawozdanie 2020

Celem działania Fundacji jest zapewnienie opieki bezdomnym zwierzętom, chorym, porzuconym, niechcianym i skrzywdzonym przez człowieka, a w szczególności podejmowanie działań na rzecz udzielenia pomocy psom uznanym z uwagi na rasę za niebezpieczne, a także innym zwierzętom wymagającym opieki w następstwie niewłaściwego traktowania i użytkowania przez człowieka. 

Celem działania Fundacji jest zapewnienie opieki bezdomnym zwierzętom, głównie psom, w celu przygotowania ich do adopcji, a także zapobieganie rozmnażaniu się zwierząt domowych poprzez zabiegi sterylizacji i kastracji. 

Fundacja koordynuje rozproszoną opiekę nad bezdomnymi zwierzętami przebywającymi w lecznicach weterynaryjnych, domach tymczasowych wolontariuszy a także w hotelach dla zwierząt. Leczenie zwierząt, stanowiące największą część kosztów opieki, prowadzone jest w licznych polskich lecznicach weterynaryjnych. 

W 2020 roku Fundacja otoczyła fachową opieką 116 psów. Na skutek poważnych chorób 8 psów zmarło, 72 psy znalazły wspaniałe nowe domy , 36 psów pozostało pod opieką fundacji . 

 

Wszystkie psy diagnozowaliśmy, leczyliśmy i operowaliśmy w najlepszych lecznicach weterynaryjnych. Odpowiednio karmiliśmy, poddaliśmy zabiegom sterylizacji/kastracji o ile stan zdrowia na to pozwalał, wszystkie zachipowaliśmy. 

Nasze czworonogi zawsze mają zapewnioną opiekę, troskę i miłość w domach tymczasowych wolontariuszy, a także w najlepszych hotelach dla zwierząt.

Nasza fundacja od zawsze stawia sobie za cel nadrzędny pomóc w drodze do adopcji. Naprawdę cieszy nas każda adopcja. Ta jednak musi być mądra, przemyślana, dopięta. Procedury jakie obraliśmy są niezmienne od lat i jesteśmy z nich dumni. Każdy kto do nas dołącza jest naszym przyjacielem, członkiem FAMILY AST. Naszym szczęściem jest móc oglądać uśmiechnięte pyski z długich spacerów, czy błogość z kanapy wśród Złotych Bulli. 

Jak co roku przywiązujemy wagę do pomocy Złotym Bullom. To nasz ukochany program w fundacji. Niezwykle trudny, bo znaleźć miejsce dla seniorów to często nie lada wyzwanie. To także emocje, smutki które towarzyszą tej codzienności. To ogrom kosztów jakie pochłaniają seniorzy gdy do nas trafiają. W głównej mierze pomagamy psom zaniedbanym, nigdy nie leczonym, posikującym, wymagającym. 

Ten rok nas także zaskoczył. Nigdy wcześniej nie byliśmy obdarowani takim szacunkiem i docenieniem jak w tym. Otóż w tym roku wiele schronisk bardzo pozytywnie podeszło do współpracy z nami. Wiele z placówek poprosiło nas o pomoc dla psów nie w typie ras TTB, ale w typie ras, w przypadkach, gdy pies wymagał mega diagnostyki, leczenia. W środowisku zwierzęcym zostaliśmy docenieni za poświęcenie, za korzystanie z opieki wetów, którzy w naszej oceni są profesjonalistami, fachowcami, a także miłośnikami psów. Odbieraliśmy telefony z prośbą o przyjęcie psa, który wymagał mega leczenia. I jak mogliśmy tak pomagaliśmy. 

Życie fundacji to wiele godzin spędzonych w aucie. To czas który byliśmy zmuszeni zabrać naszym rodzinom, dzieciom. Jednak my kochamy to co robimy. I pomimo częstego zmęczenia, nadal będziemy to robić. 

Życie fundacji to ludzie. I tu leży najważniejsze ogniwo sukcesu. Mamy za nami MEGA ludzi. Wbrew pozorom nas nie jest dużo! To zlepek ludzi, normalnych, codziennie pracujących, mających rodziny. Ludzi, którzy poświęcają wycinek rzeczywistości aby nieść pomoc. Z empatią, energią, zapałem. 

Mamy wolontariuszy, którzy są z nami od lat, Ci tworzą już nawet oddziały, które z roku na rok się rozwijają. Mamy także ludzi, którzy są z nami dłużej, bądź krócej - pomagając transportem, pomagając zostając domem tymczasowym, pomocą przy eventach. Mamy fotografów, grafików, szkoleniowców psów, którzy stoją na straży pilnych apeli pomocowych. 

Ludzie to siła! 

 

W 2020 udało nam się też nawiązać współpracę z kolejnymi domami tymczasowymi, które nie obawiały się zaangażować w pomoc. Dzięki tym wspaniałym ludziom nasze psy miały codzienny kontakt z człowiekiem, doskonałą opiekę i z pewnością nie czuły się bezdomne. Fundacja przeprowadziła kampanię "Zostań DT" na FB. 

W 2020 roku Fundacja AST podtrzymała współpracę ze szkołą dla psów Superrdog , zajmującą się szkoleniem psów i ich właścicieli. Szkolenie pod opieką profesjonalistki, przeszło kilkoro fundacyjnych podopiecznych, wraz z ich opiekunami, tworzących dla nich Dom Tymczasowy. Działania te zwiększały szanse adopcyjne szkolonych psów, poprzez eliminowanie występujących u nich zaburzeń behawioralnych, psy te łatwiej i chętniej koncentrowały się na człowieku. To z kolei ułatwia zadanie adoptującym, którzy dzięki wskazówkom od tymczasowych opiekunów łatwiej radzą sobie z opieką i wychowaniem psa i sami chętniej podejmują szkolenia. Wolontariusze tworzący Domy Tymczasowe mieli okazję do podniesienia swoich umiejętności w pracy z psami i radzeniem sobie z zachowaniami wymagającymi korekty i zmiany. W ramach promowania właściwych postaw właścicieli zwierząt, wiedzy o behawiorze i prawidłowym postępowaniu z psami, Fundacja AST informowała o postępach szkoleniowych swoich podopiecznych, zamieszczała fotorelacje ze szkoleń za pośrednictwem mediów społecznościowych, zachęcając do budowania więzi z psem poprzez uczestnictwo w szkoleniach. 

Fundacja kontynuowała Program "Kocham mojego bullowatego". Kampania ta miała na celu budowanie pozytywnego wizerunku rasy i umożliwienie bliższego poznania ludzi posiadających psy ras TTB.

W 2020 roku Fundacja kontynuowała współpracę z ambasadorami, Katarzyną Bujakiewicz, Karoliną Pilarczyk, Marcinem Różalskim. Te popularne, znane i lubiane osoby stale i na różne sposoby wspierały naszą działalność, promując w mediach cele fundacji, zachęcając do adopcji i promując pozytywny wizerunek psów ras bojowych.

Ten rok był dla nas bardzo dobrym rokiem. Wydarzyło się bardzo wiele i mamy dużo dobrych wspomnień. Przede wszystkim udało nam się zaszczepić w ludziach sympatię do terrierów typu bull. Zadbaliśmy o działania edukacyjne poprzez stworzenie przez wolontariuszy artykułów o psiej starości, o zdrowiu, psychice, opiece nad psimi seniorami, o psiej głuchocie, o kennel klatkach, zabezpieczaniu psów w okresie używania fajerwerków. Fundacja AST obecna była w mediach, nasi wolontariusze udzielali 

wywiadów dla mediów internetowych, łamali stereotypy i edukowali na temat psiego behawioru w telewizji śniadaniowej.

 

W 2020 roku Fundacja kontynuowała realizacje programów zainicjowanych w latach poprzednich:

 *Program "Stwórz DT", promujący akcję dawania domów tymczasowych psom w potrzebie,

*Program "Adopcji Wirtualnych", umożliwiający opiekę na odległość nad wybranym psem z naszej Fundacji,

*Program "Uchroń bulla przed babeszją", promujący walkę i naukę zapobiegania groźnej chorobie babeszjozie,

*"Złote Bulle", w szczególny sposób zwracający uwagę na problem porzucania, bezdomności, szczególnie trudnej sytuacji psów starych, znajdujących się w schroniskach,

*"Z pamiętnika bulla", cykl tworzą osoby, które zaadoptowały psa. Ich historie publikowane są na oficjalnym profilu Facebook i stronie internetowej Fundacji. Cykl ten propaguje adopcje psów, zachęca do ich szkolenia, sprawowania nad nimi właściwej opieki weterynaryjnej, przybliża potencjalnym adoptującym realia posiadania psa.

 

Do końca 2020. Fundacja otrzymała darowizny o łącznej kwocie 453 487,19 pln.

Z przychodów tych Fundacja na koszty realizacji zadań statutowych wydała  274 089,72 pln.

Do zadań tych należały:

- opieka weterynaryjna 131 590,06 pln

- karma   38 403,00 pln

- hotelowanie 86 375,13 pln

- transport 10 814,61 pln

- leki   2 692,34 pln

- szkolenie       510,00 pln

- akcesoria dla zwierząt       843,08 pln

- opłaty pocztowe   2 861,50 pln 

 

Fundacja osiągnęła przychody z tytułu odsetek od rachunku bankowego w wysokości  154,38 pln. 

Fundacja poniosła koszty operacji finansowych w wysokości 1 334,96 pln.

Koszty administracyjne i pozostałe koszty związane z działalnością  56 320,40 pln.

 

Sprawozdanie 2019

Celem działania Fundacji jest zapewnienie opieki bezdomnym zwierzętom, chorym, porzuconym, niechcianym i skrzywdzonym przez człowieka, a w szczególności podejmowanie działań na rzecz udzielenia pomocy psom uznanym z uwagi na rasę za niebezpieczne, a także innym zwierzętom wymagającym opieki w następstwie niewłaściwego traktowania i użytkowania przez człowieka. 

 

Celem działania Fundacji jest zapewnienie opieki bezdomnym zwierzętom, głównie psom, w celu przygotowania ich do adopcji, a także zapobieganie rozmnażaniu się zwierząt domowych poprzez zabiegi sterylizacji i kastracji. 

 

Fundacja koordynuje rozproszoną opiekę nad bezdomnymi zwierzętami przebywającymi w lecznicach weterynaryjnych, domach tymczasowych wolontariuszy a także w hotelach dla zwierząt. Leczenie zwierząt, stanowiące największą część kosztów opieki, prowadzone jest w licznych polskich lecznicach weterynaryjnych. 

 

W 2019 roku Fundacja otoczyła fachową opieką 87 psów.  

Na skutek poważnych chorób 7 psów zmarło, pozostając pod opieką fundacji. 

67 psów znalazło wspaniałe nowe domy w 2019 roku. 20 z psów pozostało pod opieką fundacji na koniec 2019 r. 

 

Wszystkie psy diagnozowaliśmy, leczyliśmy i operowaliśmy w najlepszych lecznicach weterynaryjnych. Odpowiednio karmiliśmy, poddaliśmy zabiegom sterylizacji/kastracji o ile stan zdrowia na to pozwalał, wszystkie zachipowaliśmy. 

Nasze czworonogi zawsze mają zapewnioną opiekę, troskę i miłość w domach tymczasowych wolontariuszy, a także w najlepszych hotelach dla zwierząt.

 

W 2019 udało nam się też nawiązać współpracę z kolejnymi domami tymczasowymi, które nie obawiały się 

zaangażować w pomoc. Dzięki tym wspaniałym ludziom nasze psy miały codzienny kontakt z człowiekiem, doskonałą opiekę i z pewnością nie czuły się bezdomne. Fundacja przeprowadziła kampanię "Zostań DT" na FB. 

 

W 2019 roku Fundacja zorganizowała dwa zloty. Zlot „Bulle witają wiosnę” został zorganizowany w Warszawie i Trójmieście. Ja co roku odbyły się także „Urodziny Staffików” Te wspólne spacery terierów typu bull w Warszawie i w Polsce  służą spotkaniu z wyadoptowanymi z Fundacji psami, promowaniu rasy , zachęcaniu do pomocy psom zarówno przez osoby biorące udział w spacerze, jak i spotkane przy jego okazji. Zwiększają też rozpoznawalność Fundacji, a tym samym zainteresowanie jej działaniami.

 

W 2019 roku Fundacja AST podtrzymała współpracę ze szkołą dla psów Superrdog , zajmującą się szkoleniem psów i ich właścicieli. Szkolenie pod opieką profesjonalistki, przeszło kilkoro fundacyjnych podopiecznych, wraz z ich opiekunami, tworzących dla nich Dom Tymczasowy. Działania te zwiększały szanse adopcyjne szkolonych psów, poprzez eliminowanie występujących u nich zaburzeń behawioralnych, psy te łatwiej i chętniej koncentrowały się na człowieku. To z kolei ułatwia zadanie adoptującym, 

którzy dzięki wskazówkom od tymczasowych opiekunów łatwiej radzą sobie z opieką i wychowaniem psa i sami chętniej podejmują szkolenia. Wolontariusze tworzący domy tymczasowe mieli okazję do podniesienia swoich umiejętności w pracy z psami i radzeniem sobie z zachowaniami wymagającymi korekty i zmiany. 

W ramach promowania właściwych postaw właścicieli zwierząt, wiedzy o behawiorze i prawidłowym postępowaniu z psami, Fundacja AST informowała o postępach szkoleniowych swoich podopiecznych, 

zamieszczała fotorelacje ze szkoleń za pośrednictwem mediów społecznościowych, zachęcając do budowania więzi z psem poprzez uczestnictwo w szkoleniach. 

 

Fundacja kontynuowała Program "Kocham mojego bullowatego". Kampania ta miała na celu budowanie pozytywnego wizerunku rasy i umożliwienie bliższego poznania ludzi posiadających psy ras TTB.

 

Postanowiliśmy też przybliżyć idee i sylwetki osób tworzących Domy Tymczasowe dla naszych podopiecznych. W ramach akcji „Jestem Domem Tymczasowym” nasi wolontariusze dzielili się swoimi doświadczeniami związanymi z pomocą bezdomnym psom.

 

Fundacja szczególny nacisk kładła na bezpośrednie spotkania z ludźmi, uczestnicząc w różnych eventach i wydarzeniach. Nasi wolontariusze byli obecni na takich wydarzeniach jak DOG & CAT DAY  #nie oceniaj po pysku”. Pozwoliło to na przekazanie dużej ilości odbiorców, informacji o działaniach Fundacji, o skali problemu bezdomności zwierząt i prawdziwym wizerunku psów TTB. Te popularne i cieszące się dużym zainteresowaniem wydarzenia, pozwoliły też na szeroką promocję adopcji i  instytucji domów tymczasowych, 

umożliwiając zainteresowanym osobom poznanie historii psów przebywających pod opieką Fundacji i oczekujących na adopcję. Akcja #nieocenijpopysku była akcją ogólnopolską zrzeszającą celebrytów, właścicieli TTB do pozytywnego budowania wizerunku tych ras. 

 

W 2019 roku Fundacja kontynuowała współpracę z ambasadorami, Katarzyną Bujakiewicz, Karoliną Pilarczyk, Marcinem Różalskim. Te popularne, znane i lubiane osoby stale i na różne sposoby wspierały naszą działalność, promując w mediach cele fundacji, zachęcając do adopcji i promując pozytywny wizerunek psów ras bojowych.

 

Ten rok był dla nas bardzo dobrym rokiem. Wydarzyło się bardzo wiele i mamy dużo dobrych wspomnień. Przede wszystkim udało nam się zaszczepić w ludziach sympatię do terrierów typu bull. Zadbaliśmy o działania edukacyjne poprzez stworzenie przez wolontariuszy artykułów o psiej starości, o zdrowiu, psychice, opiece nad psimi seniorami, o psiej głuchocie, o kennel klatkach, zabezpieczaniu psów w okresie używania fajerwerków. 

 

Fundacja AST obecna była w mediach, nasi wolontariusze udzielali, wywiadów dla mediów internetowych, łamali stereotypy i edukowali na temat psiego behawioru w telewizji śniadaniowej.

 

W 2019 roku Fundacja kontynuowała realizacje programów zainicjowanych w latach poprzednich:

 

*Program "Stwórz DT", promujący akcję dawania domów tymczasowych psom w potrzebie,

*Program "Adopcji Wirtualnych", umożliwiający opiekę na odległość nad wybranym psem z naszej Fundacji,

*Program "Uchroń bulla przed babeszją", promujący walkę i naukę zapobiegania groźnej chorobie babeszjozie,

*"Złote Bulle", w szczególny sposób zwracający uwagę na problem porzucania, bezdomności, szczególnie trudnej sytuacji psów starych, znajdujących się w schroniskach,

*"Z pamiętnika bulla", cykl tworzą osoby, które zaadoptowały psa. Ich historie publikowane są na oficjalnym profilu Facebook i stronie internetowej Fundacji. Cykl ten propaguje adopcje psów, zachęca do ich szkolenia, sprawowania nad nimi właściwej opieki weterynaryjnej, przybliża potencjalnym adoptującym realia posiadania psa.

 

Do końca 2019r. Fundacja otrzymała darowizny w łącznej kwocie  335 664,74 pln 

Z przychodów tych Fundacja na koszty realizacji zadań statutowych wydała 231 583,22 pln .

Do zadań tych należały  darowizny / OPP

- opieka weterynaryjna 60 963,21 pln / 72 488,91 pln

- karma / 26 449,25 pln

- hotelowanie / 52 572,56 pln

- transport   9 064,51 pln

- leki   1 344,58 pln

- akcesoria dla zwierząt   1 944,29  pln
- materiały reklamowe     2 113,23 pln

- opłaty pocztowe     1 222,60 pln

- materiały informacyjne      459,96 pln

- pozostałe koszty     3 880,04 pln

 

Fundacja osiągnęła przychody z tytułu odsetek od rachunku bankowego w wysokości  59,17 pln. 

Fundacja poniosła koszty operacji finansowych w wysokości  1 177,83 pln.

Koszty administracyjne i pozostałe koszty związane z działalnością 10 552,50 pln.

Fundacja osiągnęła w roku 2019 zysk wysokości  92 415,04 pln 

 

Fundacja zatrudnia jedną osobę , w związku z tym wypłaca  wynagrodzenie , które z obciążeniami wyniosło 6 667,78 pln. 

Fundacja nie udzieliła żadnych pożyczek pieniężnych ani poręczeń . 

 

Fundacja nie nabyła żadnych nieruchomości ani obligacji.

 

Fundacja z tytułu posiadania statusu OPP otrzymała w 2019 roku wpłaty z 1% pdof w wysokości 196 169,87 pln. W roku 2019 wydatkowała z w/w środków 151 510,72 pln  :

- usługi weterynaryjne - 72 488,91 pln

- karma - 26 449,25 pln

- hotelowanie - 52 572,56 pln

 

 

 

Sprawozdanie 2018

Celem działania Fundacji jest zapewnienie opieki bezdomnym zwierzętom, chorym, porzuconym, niechcianym i skrzywdzonym przez człowieka, a w szczególności podejmowanie działań na rzecz udzielenia pomocy psom uznanym z uwagi na rasę za niebezpieczne, a także innym zwierzętom wymagającym opieki w następstwie niewłaściwego traktowania i użytkowania przez człowieka. 

Celem działania Fundacji jest zapewnienie opieki bezdomnym zwierzętom, głównie psom, w celu przygotowania ich do adopcji, a także zapobieganie rozmnażaniu się zwierząt domowych poprzez zabiegi sterylizacji i kastracji. 

Fundacja koordynuje rozproszoną opiekę nad bezdomnymi zwierzętami przebywającymi w lecznicach weterynaryjnych, domach tymczasowych wolontariuszy a także w hotelach dla zwierząt. Leczenie zwierząt, stanowiące największą część kosztów opieki, prowadzone jest w licznych polskich lecznicach weterynaryjnych. 

 

W 2018 roku Fundacja otoczyła fachową opieką 83 psów.  

Na skutek poważnych chorób 5 psów zmarło, pozostając pod opieką fundacji. 

55 psów znalazło wspaniałe nowe domy w 2018 roku. 23 z psów pozostało pod opieką fundacji na koniec 2018 r. 

 

Wszystkie psy diagnozowaliśmy, leczyliśmy i operowaliśmy w najlepszych lecznicach weterynaryjnych. Odpowiednio karmiliśmy, poddaliśmy zabiegom sterylizacji/kastracji o ile stan zdrowia na to pozwalał, wszystkie zachipowaliśmy. 

Nasze czworonogi zawsze mają zapewnioną opiekę, troskę i miłość w domach tymczasowych wolontariuszy, a także w najlepszych hotelach dla zwierząt.

 

W 2018 udało nam się też nawiązać współpracę z kolejnymi domami tymczasowymi, które nie obawiały się zaangażować w pomoc. Dzięki tym wspaniałym ludziom nasze psy miały codzienny kontakt z człowiekiem, doskonałą opiekę i z pewnością nie czuły się bezdomne. Fundacja przeprowadziła kampanię "Zostań DT" na FB. 

 

W 2018 roku Fundacja zorganizowała zlot psów ras TTB. Ja co rok odbyły się także "Urodziny Staffików". Te wspólne spacery terierów typu bull w Warszawie służą spotkaniu z wyadoptowanymi z Fundacji psami, promowaniu rasy , zachęcaniu do pomocy psom zarówno przez osoby biorące udział w spacerze, jak i spotkane przy jego okazji. Zwiększają też rozpoznawalność Fundacji, a tym samym zainteresowanie jej działaniami.

 

W 2018 Fundacja AST zdobyła nagrodę w kategorii "inicjatywa społeczna" w 5 Gali TOP FOR DOG.  

 

 

W 2018 roku Fundacja AST podtrzymała współpracę ze szkołą dla psów Superrdog , zajmującą się szkoleniem psów i ich właścicieli. Szkolenie pod opieką profesjonalistki, przeszło kilkoro fundacyjnych podopiecznych, wraz z ich opiekunami, tworzących dla nich Dom Tymczasowy. Działania te zwiększały szanse adopcyjne szkolonych psów, poprzez eliminowanie występujących u nich zaburzeń behawioralnych, psy te łatwiej i chętniej koncentrowały się na człowieku. To z kolei ułatwia zadanie adoptującym, 

którzy dzięki wskazówkom od tymczasowych opiekunów łatwiej radzą sobie z opieką i wychowaniem psa i sami chętniej podejmują szkolenia. Wolontariusze tworzący Domy Tymczasowe mieli okazję do podniesienia swoich umiejętności w pracy z psami i radzeniem sobie z zachowaniami wymagającymi korekty i zmiany. W ramach promowania właściwych postaw właścicieli zwierząt, wiedzy o behawiorze i prawidłowym postępowaniu z psami, Fundacja AST informowała o postępach szkoleniowych swoich podopiecznych, 

zamieszczała fotorelacje ze szkoleń za pośrednictwem mediów społecznościowych, zachęcając do budowania więzi z psem poprzez uczestnictwo w szkoleniach. 

 

Fundacja kontynuowała Program "Kocham mojego bullowatego". Kampania ta miała na celu budowanie pozytywnego wizerunku rasy i umożliwienie bliższego poznania ludzi posiadających psy ras TTB.

 

Postanowiliśmy też ocieplić wizerunek psów z ras TTB sesją zdjęciową opublikowaną na FB "ASTOWE WIANKI NAD WISŁĄ".

 

W 2018 roku Fundacja kontynuowała współpracę z ambasadorami, Katarzyną Bujakiewicz, Karoliną Pilarczyk, Marcinem Różalskim. Te popularne, znane i lubiane osoby stale i na różne sposoby wspierały naszą działalność, promując w mediach cele fundacji, zachęcając do adopcji i promując pozytywny wizerunek psów ras bojowych.

Fundacja zorganizowała sesję zdjęciową pod szyldem "Wakacje z TTB" z Ambasadorką Karoliną Pilarczyk.

W 2018 Fundacja AST zorganizowała kolejną cykliczną sesję łamiącą stereotypu z raperem "FU".

 

Ten rok był dla nas bardzo dobrym rokiem. Wydarzyło się bardzo wiele i mamy dużo dobrych wspomnień. Przede wszystkim udało nam się zaszczepić w ludziach sympatię do terrierów typu bull. Zadbaliśmy o działania edukacyjne poprzez stworzenie przez wolontariuszy artykułów o psiej starości, o zdrowiu, psychice, opiece nad psimi seniorami, o psiej głuchocie, o kennel klatkach, zabezpieczaniu psów w okresie używania fajerwerków. Fundacja AST obecna była w mediach, nasi wolontariusze udzielali 

wywiadów dla mediów internetowych, łamali stereotypy i edukowali na temat psiego behawioru w telewizji śniadaniowej.

 

W 2018 roku Fundacja realizowała też programy zainicjowane w latach poprzednich:

 

*Program "Stwórz DT", promujący akcję dawania domów tymczasowych psom w potrzebie,

*Program "Adopcji Wirtualnych", umożliwiający opiekę na odległość nad wybranym psem z naszej Fundacji,

*Program "Uchroń bulla przed babeszją", promujący walkę i naukę zapobiegania groźnej chorobie babeszjozie,

*"Złote Bulle", w szczególny sposób zwracający uwagę na problem porzucania, bezdomności, szczególnie trudnej sytuacji psów starych, znajdujących się w schroniskach,

*"Z pamiętnika bulla", cykl tworzą osoby, które zaadoptowały psa. Ich historie publikowane są na oficjalnym profilu Facebook i stronie internetowej Fundacji. Cykl ten propaguje adopcje psów, zachęca do ich szkolenia, sprawowania nad nimi właściwej opieki weterynaryjnej, przybliża potencjalnym adoptującym realia posiadania psa.

 

 

Do końca 2018r. Fundacja otrzymała darowizny o łącznej kwocie 266 923,27 pln.

Z przychodów tych Fundacja na koszty realizacji zadań statutowych wydała 182 372,12 pln.

 

Do zadań tych należały:

- opieka weterynaryjna 106 979,99 pln

- karma  24 492,23 pln

- hotelowanie  37 682,00 pln

- transport                     6 123,71 pln

- leki    1 448,04 pln

- akcesoria dla zwierząt     2 032,07 pln

- materiały reklamowe      1 409,58  pln

- opłaty pocztowe             1 244,50 pln

- szkolenie       960,00 pln

 

Fundacja osiągnęła przychody z tytułu odsetek od rachunku bankowego w wysokości 477,12 pln. 

Fundacja poniosła koszty operacji finansowych w wysokości  928,16 pln.

Koszty administracyjne i pozostałe koszty związane z działalnością  40 532,23 pln.

Fundacja osiągnęła w roku 2018 zysk wysokości  43 568,48 pln 

Fundacja zatrudnia jedną osobę , w związku z tym wypłaca  wynagrodzenie , które z obciążeniami wyniosło 37 054,45 pln.

Fundacja nie udzieliła żadnych pożyczek pieniężnych ani poręczeń .

Fundacja z tytułu posiadania statusu OPP otrzymała w 2018 roku wpłaty z 1% pdof w wysokości 141 098,27 pln. W roku 2018  dokonała  wydatków z w/w środków w kwocie 89 419,15 pln.

  

Sprawozdanie 2017

Celem działania Fundacji jest zapewnienie opieki bezdomnym zwierzętom, chorym, porzuconym, niechcianym i skrzywdzonym przez człowieka, a w szczególności podejmowanie działań na rzecz udzielenia pomocy psom uznanym z uwagi na rasę za niebezpieczne, a także innym zwierzętom wymagającym opieki w następstwie niewłaściwego traktowania i użytkowania przez człowieka. 
Celem działania Fundacji jest zapewnienie opieki bezdomnym zwierzętom, głównie psom, w celu przygotowania ich do adopcji, a także zapobieganie rozmnażaniu się zwierząt domowych poprzez zabiegi sterylizacji i kastracji. 
Fundacja koordynuje rozproszoną opiekę nad bezdomnymi zwierzętami przebywającymi w lecznicach weterynaryjnych, domach tymczasowych wolontariuszy a także w hotelach dla zwierząt. Leczenie zwierząt, stanowiące największą część kosztów opieki, prowadzone jest w licznych polskich lecznicach weterynaryjnych. 
 
W 2017 roku Fundacja otoczyła fachową opieką 59 psów.  
Na skutek poważnych chorób 4 psy zmarły, pozostając pod opieką fundacji. 
45 psów znalazło wspaniałe nowe domy w 2017 roku. 14 z psów pozostało pod opieką fundacji na koniec 2017 r. 
 
Wszystkie psy diagnozowaliśmy, leczyliśmy i operowaliśmy w najlepszych lecznicach weterynaryjnych. Odpowiednio karmiliśmy, poddaliśmy zabiegom sterylizacji/kastracji o ile stan zdrowia na to pozwalał, wszystkie zachipowaliśmy. 
Nasze czworonogi zawsze mają zapewnioną opiekę, troskę i miłość w domach tymczasowych wolontariuszy, a także w najlepszych hotelach dla zwierząt.
 
W 2017 udało nam się też nawiązać współpracę z kolejnymi domami tymczasowymi, które nie obawiały się zaangażować w pomoc. Dzięki tym wspaniałym ludziom nasze psy miały codzienny kontakt z człowiekiem, doskonałą opiekę i z pewnością nie czuły się bezdomne. Fundacja przeprowadziła kampanię "Zostań DT" na FB. 
 
W 2017 roku Fundacja zorganizowała dwa zloty. XV Zlot TTB został zorganizowany w miastach Warszawie, Krakowie i Trójmieście. Ja co rok odbyły się także „Urodziny Staffików”. Te wspólne spacery terierów typu bull w Warszawie służą spotkaniu z wyadoptowanymi z Fundacji psami, promowaniu rasy , zachęcaniu do pomocy psom zarówno przez osoby biorące udział w spacerze, jak i spotkane przy jego okazji. Zwiększają też rozpoznawalność Fundacji, a tym samym zainteresowanie jej działaniami.
 
W 2017 roku Fundacja AST podtrzymała współpracę ze szkołą dla psów Superrdog , zajmującą się szkoleniem psów i ich właścicieli. Szkolenie pod opieką profesjonalistki, przeszło kilkoro fundacyjnych podopiecznych, wraz z ich opiekunami, tworzących dla nich Dom Tymczasowy. Działania te zwiększały szanse adopcyjne szkolonych psów, poprzez eliminowanie występujących u nich zaburzeń behawioralnych, psy te łatwiej i chętniej koncentrowały się na człowieku. To z kolei ułatwia zadanie adoptującym, 
którzy dzięki wskazówkom od tymczasowych opiekunów łatwiej radzą sobie z opieką i wychowaniem psa i sami chętniej podejmują szkolenia. Wolontariusze tworzący Domy Tymczasowe mieli okazję do podniesienia swoich umiejętności w pracy z psami i radzeniem sobie z zachowaniami wymagającymi korekty i zmiany. W ramach promowania właściwych postaw właścicieli zwierząt, wiedzy o behawiorze i prawidłowym postępowaniu z psami, Fundacja AST informowała o postępach szkoleniowych swoich podopiecznych, 
zamieszczała fotorelacje ze szkoleń za pośrednictwem mediów społecznościowych, zachęcając do budowania więzi z psem poprzez uczestnictwo w szkoleniach. 
 
Fundacja kontynuowała Program "Kocham mojego bullowatego". Kampania ta miała na celu budowanie pozytywnego wizerunku rasy i umożliwienie bliższego poznania ludzi posiadających psy ras TTB.
 
Postanowiliśmy też przybliżyć idee i sylwetki osób tworzących Domy Tymczasowe dla naszych podopiecznych. W ramach akcji „Jestem Domem Tymczasowym”, nasi wolontariusze dzielili się swoimi doświadczeniami związanymi z pomocą bezdomnym psom.
 
Fundacja szczególny nacisk kładła na bezpośrednie spotkania z ludźmi, uczestnicząc w różnych eventach i wydarzeniach. Nasi wolontariusze byli obecni na takich wydarzeniach jak Dzień Ziemi 2017. Pozwoliło to na przekazanie dużej ilości odbiorców informacji o działaniach Fundacji, o skali problemu bezdomności zwierząt i prawdziwym wizerunku psów TTB. Te popularne i cieszące się dużym zainteresowaniem wydarzenia, pozwoliły też na szeroką promocję adopcji, instytucji Domów Tymczasowych, 
umożliwiając zainteresowanym osobom poznanie historii psów przebywających pod opieką Fundacji i oczekujących na adopcję.
 
W 2017 roku Fundacja kontynuowała współpracę z ambasadorami, Katarzyną Bujakiewicz, Karoliną Pilarczyk, Marcinem Różalskim. Te popularne, znane i lubiane osoby stale i na różne sposoby wspierały naszą działalność, promując w mediach cele fundacji, zachęcając do adopcji i promując pozytywny wizerunek psów ras bojowych.
Fundacja nakręciła spot reklamowy w Różalandzie. 
 
W 2017 roku Fundacja nawiązała współpracę z ekipą Barberian Academy reprezentowaną przez Adama Nergala Darskiego oraz z Fu, czego zwieńczeniem były wspólne sesje zdjęciowe z psami do naszej wieloletniej kampanii "Łamiemy stereotypy".
 
W 2017 roku udało nam się zorganizować sesję zdjęciową łamiącą stereotypy związane z posiadaczami psów ras TTB "Nie oceniaj po skórze. Tatuaże i TTB".
 
Ten rok był dla nas bardzo dobrym rokiem. Wydarzyło się bardzo wiele i mamy dużo dobrych wspomnień. Przede wszystkim udało nam się zaszczepić w ludziach sympatię do terrierów typu bull. Zadbaliśmy o działania edukacyjne poprzez stworzenie przez wolontariuszy artykułów o psiej starości, o zdrowiu, psychice, opiece nad psimi seniorami, o psiej głuchocie, o kennel klatkach, zabezpieczaniu psów w okresie używania fajerwerków. Fundacja AST obecna była w mediach, nasi wolontariusze udzielali 
wywiadów dla mediów internetowych, łamali stereotypy i edukowali na temat psiego behawioru w telewizji śniadaniowej.
 
W 2017 roku Fundacja realizowała też programy zainicjowane w latach poprzednich:
 
*Program "Stwórz DT", promujący akcję dawania domów tymczasowych psom w potrzebie,
*Program "Adopcji Wirtualnych", umożliwiający opiekę na odległość nad wybranym psem z naszej Fundacji,
*Program "Uchroń bulla przed babeszją", promujący walkę i naukę zapobiegania groźnej chorobie babeszjozie,
*"Złote Bulle", w szczególny sposób zwracający uwagę na problem porzucania, bezdomności, szczególnie trudnej sytuacji psów starych, znajdujących się w schroniskach,
*"Z pamiętnika bulla", cykl tworzą osoby, które zaadoptowały psa. Ich historie publikowane są na oficjalnym profilu Facebook i stronie internetowej Fundacji. Cykl ten propaguje adopcje psów, zachęca do ich szkolenia, sprawowania nad nimi właściwej opieki weterynaryjnej, przybliża potencjalnym adoptującym realia posiadania psa.
 
Zgodnie z obowiązującymi przepisami przeprowadzono następujące zbiórki publiczne:
Dzień Ziemi nr zbiórki 2017/2257/OR
Friday Boxing Night 2017/1009/OR
Do końca 2017r. Fundacja otrzymała darowizny o łącznej kwocie 105 047,82 pln.
Z przychodów tych Fundacja na koszty realizacji zadań statutowych wydała 104 078,78 pln.
 
 
Do zadań tych należały:
- opieka weterynaryjna 62 430,23 pln
- karma  9 548,66 pln
- hotelowanie 25 122,00 pln
- transport                  3 878,99 pln
- leki   1 122,47 pln
- akcesoria dla zwierząt      659,68 pln
- materiały reklamowe      246,00 pln
- opłaty pocztowe   1 070,75 pln
 
Fundacja osiągnęła przychody z tytułu odsetek od rachunku bankowego w wysokości 491,92 pln. 
Fundacja poniosła koszty operacji finansowych w wysokości 1 504,30 pln.
Koszty administracyjne i pozostałe koszty związane z działalnością 4 729,62 pln.
Fundacja osiągnęła w roku 2017 zysk wysokości  60 981,45 pln

 

Fundacja zatrudnia jedną osobę , w związku z tym wypłaca  wynagrodzenie , które z obciążeniami wyniosło 43 383,60 pln. 

Fundacja nie udzieliła żadnych pożyczek pieniężnych ani poręczeń . 


Fundacja z tytułu posiadania statusu OPP otrzymała w 2017 roku wpłaty z 1% pdof w wysokości 107 169,45 pln. W roku 2017 nie dokonała żadnych wydatków z w/w środków.

 

Sprawozdanie 2016

Celem działania Fundacji jest zapewnienie opieki bezdomnym zwierzętom, chorym, porzuconym, niechcianym i skrzywdzonym przez człowieka, a w szczególności podejmowanie działań na rzecz udzielenia pomocy psom uznanym z uwagi na rasę za niebezpieczne, a także innym zwierzętom wymagającym opieki w następstwie niewłaściwego traktowania i użytkowania przez człowieka.
Celem działania Fundacji jest zapewnienie opieki bezdomnym zwierzętom, głównie psom, w celu przygotowania ich do adopcji, a także zapobieganie rozmnażaniu się zwierząt domowych poprzez zabiegi sterylizacji i kastracji.
Fundacja koordynuje rozproszoną opiekę nad bezdomnymi zwierzętami przebywającymi w lecznicach weterynaryjnych, domach tymczasowych wolontariuszy a także w hotelach dla zwierząt. Leczenie zwierząt, stanowiące największą część kosztów opieki, prowadzone jest w licznych polskich lecznicach weterynaryjnych.

W 2016 roku Fundacja otoczyła fachową opieką 48 psów.
Na koniec 2016 roku pod naszą opieką pozostało 16 psów.
Na skutek poważnych chorób 1 pies zmarł, pozostając pod opieką fundacji.
47 psów znalazło wspaniałe nowe domy w 2016 roku.

Wszystkie psy diagnozowaliśmy, leczyliśmy i operowaliśmy w najlepszych lecznicach weterynaryjnych. Odpowiednio karmiliśmy, poddaliśmy zabiegom sterylizacji/kastracji o ile stan zdrowia na to pozwalał, wszystkie zachipowaliśmy.
Nasze czworonogi zawsze mają zapewnioną opiekę, troskę i miłość w domach tymczasowych wolontariuszy, a także w najlepszych hotelach dla zwierząt.

W 2016 udało nam się też nawiązać współpracę z kolejnymi domami tymczasowymi, które nie obawiały się zaangażować w pomoc. Dzięki tym wspaniałym ludziom nasze psy miały codzienny kontakt z człowiekiem, doskonałą opiekę i z pewnością nie czuły się bezdomne. Fundacja przeprowadziła kampanię "Zostań DT" na FB.

W 2016 Fundacja brała udział samodzielnie w interwencjach. Jest to dla nas początek drogi, dotychczas zawsze byliśmy jednostką towarzyszącą.

W 2016 roku Fundacja zorganizowała XIV Zlot TTB, wspólny spacer „Bulle witają wiosnę”, „Serduszkowy Spacer Staffików” oraz „Urodziny Staffików”. Te wspólne spacery terierów typu bull w Warszawie służą spotkaniu z wyadoptowanymi z Fundacji psami, promowaniu rasy , zachęcaniu do pomocy psom zarówno przez osoby biorące udział w spacerze, jak i spotkane przy jego okazji. Zwiększają też rozpoznawalność Fundacji, a tym samym zainteresowanie jej działaniami.

W 2016 roku Fundacja AST podtrzymała współpracę ze szkołą dla psów Superrdog , zajmującą się szkoleniem psów i ich właścicieli. Szkolenie pod opieką profesjonalistki, przeszło kilkoro fundacyjnych podopiecznych, wraz z ich opiekunami, tworzących dla nich Dom Tymczasowy. Działania te zwiększały szanse adopcyjne szkolonych psów, poprzez eliminowanie występujących u nich zaburzeń behawioralnych, psy te łatwiej i chętniej koncentrowały się na człowieku. To z kolei ułatwia zadanie adoptującym, którzy dzięki wskazówkom od tymczasowych opiekunów łatwiej radzą sobie z opieką i wychowaniem psa i sami chętniej podejmują szkolenia. Wolontariusze tworzący Domy Tymczasowe mieli okazję do podniesienia swoich umiejętności w pracy z psami i radzeniem sobie z zachowaniami wymagającymi korekty i zmiany. W ramach promowania właściwych postaw właścicieli zwierząt, wiedzy o behawiorze i prawidłowym postępowaniu z psami, Fundacja AST informowała o postępach szkoleniowych swoich podopiecznych, zamieszczała fotorelacje ze szkoleń za pośrednictwem mediów społecznościowych, zachęcając do budowania więzi z psem poprzez uczestnictwo w szkoleniach.

Fundacja kontynuowała Program "Kocham mojego bullowatego". Kampania ta miała na celu budowanie pozytywnego wizerunku rasy i umożliwienie bliższego poznania ludzi posiadających psy ras TTB.

Postanowiliśmy też przybliżyć idee i sylwetki osób tworzących Domy Tymczasowe dla naszych podopiecznych. W ramach akcji „Jestem Domem Tymczasowym”, nasi wolontariusze dzielili się swoimi doświadczeniami związanymi z pomocą bezdomnym psom.

Fundacja szczególny nacisk kładła na bezpośrednie spotkania z ludźmi, uczestnicząc w różnych eventach i wydarzeniach. Nasi wolontariusze byli obecni na takich wydarzeniach jak Dzień Ziemi 2016, czy organizowanej przez Pasaż Tesco akcji „Poznaj bliskiego sąsiada” w Centrum Handlowym Gocław. Pozwoliło to na przekazanie dużej ilości odbiorców informacji o działaniach Fundacji, o skali problemu bezdomności zwierząt i prawdziwym wizerunku psów TTB. Te popularne i cieszące się dużym zainteresowaniem wydarzenia, pozwoliły też na szeroką promocję adopcji, instytucji Domów Tymczasowych, umożliwiając zainteresowanym osobom poznanie historii psów przebywających pod opieką Fundacji i oczekujących na adopcję.

Nasi wolontariusze reprezentowali fundację uczestnicząc w marszu sprzeciwu wobec przemocy dotykającej psów „Stop Yulin”, oraz w „Wielkim Marszu z Psiakami”, promującym dokarmianie bezpańskich psów i kotów ze schronisk w Polsce.

W 2016 roku Fundacja kontynuowała współpracę z ambasadorami, Katarzyną Bujakiewicz, Karoliną Pilarczyk, Marcinem Różalskim. Te popularne, znane i lubiane osoby stale i na różne sposoby wspierały naszą działalność, promując w mediach cele fundacji, zachęcając do adopcji i promując pozytywny wizerunek psów ras bojowych.

Dzięki pomocy i wsparciu Agencji Reklamowej „Mumin’s Interactive” stworzyliśmy profesjonalny spot reklamowy. Jego zadaniem jest łamanie stereotypów narosłych wokół ras TTB. Będzie on istotnym filarem akcji edukacyjnej „Łamiemy stereotypy”, którą szczególnie chcemy się zająć w kolejnym roku naszej działalności.

Ten rok był dla nas bardzo dobrym rokiem. Wydarzyło się bardzo wiele i mamy dużo dobrych wspomnień. Przede wszystkim udało nam się zaszczepić w ludziach sympatię do terrierów typu bull. Zadbaliśmy o działania edukacyjne poprzez stworzenie przez wolontariuszy artykułów o psiej starości, o zdrowiu, psychice, opiece nad psimi seniorami, o psiej głuchocie, o kennel klatkach, zabezpieczaniu psów w okresie używania fajerwerków. Fundacja AST obecna była w mediach, nasi wolontariusze udzielali wywiadów dla mediów internetowych, łamali stereotypy i edukowali na temat psiego behawioru w telewizji śniadaniowej.

Edukowaliśmy także najmłodszych, podczas spotkania z dziećmi w Niepublicznym Przedszkolu „Piotruś Pan” w Warszawie.

W 2016 roku Fundacja realizowała też programy zainicjowane w latach poprzednich:

*Program "Stwórz DT", promujący akcję dawania domów tymczasowych psom w potrzebie,
*Program "Adopcji Wirtualnych", umożliwiający opiekę na odległość nad wybranym psem z naszej Fundacji,
*Program "Uchroń bulla przed babeszją", promujący walkę i naukę zapobiegania groźnej chorobie babeszjozie,
*"Złote Bulle", w szczególny sposób zwracający uwagę na problem porzucania, bezdomności, szczególnie trudnej sytuacji psów starych, znajdujących się w schroniskach,
*"Z pamiętnika bulla", cykl tworzą osoby, które zaadoptowały psa. Ich historie publikowane są na oficjalnym profilu Facebook i stronie internetowej Fundacji. Cykl ten propaguje adopcje psów, zachęca do ich szkolenia, sprawowania nad nimi właściwej opieki weterynaryjnej, przybliża potencjalnym adoptującym realia posiadania psa.

Dzięki wsparciu darczyńców udało się nam zakupić kojec, dzięki czemu uzyskaliśmy dodatkowe miejsce mogące służyć kolejnym podopiecznym fundacji.

Zgodnie z obowiązującymi przepisami przeprowadzono następujące zbiórki publiczne:
Landowski Boxing Night nr zbiórki 2016/4216/OR
Dzień Ziemi nr zbiórki 2016/1287/OR
Driftingowe Mistrzostwa Polski nr zbiórki 2016/1368/OR
GALA KAS 2016 nr zbiórki 2016/807/OR

Do końca 2016r. Fundacja otrzymała darowizny o łącznej kwocie 193 703,17 pln.
Z przychodów tych Fundacja na koszty realizacji zadań statutowych wydała 94 774,51 pln.


Do zadań tych należały:
- opieka weterynaryjna 45 789,81 pln
- karma 5 615,27 pln
- hotelowanie 29 995,00 pln
- transport 2 068,60 pln
- leki 2 091,72 pln
- akcesoria dla zwierząt 394,67 pln
- materiały reklamowe 5 289,00 pln
- szkolenie 800,00 pln
- opłaty pocztowe 2 729,44 pln

Fundacja osiągnęła przychody z tytułu odsetek od rachunku bankowego w wysokości 133,01 zł.
Fundacja poniosła koszty operacji finansowych w wysokości 595,58 pln.
Koszty administracyjne i pozostałe koszty związane z działalnością 5 283,59 pln.
Fundacja osiągnęła w roku 2016 zysk wysokości 49 835,00 pln 

Fundacja zatrudnia jedną osobę , w związku z tym wypłaca wynagrodzenie , które z obciążeniami wyniosło 43 430,40 pln.
Fundacja nie udzieliła żadnych pożyczek pieniężnych ani poręczeń. Fundacja nie nabyła żadnych nieruchomości ani obligacji.

Sprawozdanie 2015

Celem działania Fundacji jest zapewnienie opieki bezdomnym zwierzętom, chorym, porzuconym, niechcianym i skrzywdzonym przez człowieka, a w szczególności podejmowanie działań na rzecz udzielenia pomocy psom uznanym z uwagi na rasę za niebezpieczne, a także innym zwierzętom wymagającym opieki w następstwie niewłaściwego traktowania i użytkowania przez człowieka.
Celem działania Fundacji jest zapewnienie opieki bezdomnym zwierzętom, głównie psom, w celu przygotowania ich do adopcji, a także zapobieganie rozmnażaniu się zwierząt domowych poprzez zabiegi sterylizacji i kastracji.
Fundacja koordynuje rozproszoną opiekę nad bezdomnymi zwierzętami przebywającymi w lecznicach weterynaryjnych, domach tymczasowych wolontariuszy a także w hotelach dla zwierząt. Leczenie zwierząt, stanowiące największą część kosztów opieki, prowadzone jest w licznych polskich lecznicach weterynaryjnych.

W 2015 roku Fundacja otoczyła fachową opieką 67 psów.
Na chwilę obecną pod naszą opieką pozostaje 16 psów.
2 psy niestety pożegnaliśmy po walce z chorobami.
Pozostałe 49 psów znalazło wspaniałe nowe domy.

Wszystkie psy diagnozowaliśmy, leczyliśmy i operowaliśmy w najlepszych lecznicach weterynaryjnych. Odpowiednio karmiliśmy, poddaliśmy zabiegom sterylizacji/kastracji o ile stan zdrowia na to pozwalał, wszystkie zachipowaliśmy.
Nasze czworonogi zawsze mają zapewnioną opiekę, troskę i miłość w domach tymczasowych wolontariuszy, a także w najlepszych hotelach dla zwierząt.

W 2015 udało nam się też nawiązać współpracę z kolejnymi domami tymczasowymi, które nie obawiały się zaangażować w pomoc. Dzięki tym wspaniałym ludziom nasze psy miały codzienny kontakt z człowiekiem, doskonałą opiekę i z pewnością nie czuły się bezdomne. Fundacja przeprowadziła kampanię "Zostań DT" na FB.

W 2015 Fundacja brała udział samodzielnie w interwencjach. Jest to dla nas początek drogi, dotychczas zawsze byliśmy jednostką towarzyszącą.

W 2015 roku Fundacja ponownie zorganizowała Zloty TTB, Spacer Staffików oraz Urodziny Staffików. Te wspólne spacery terierów typu bull w Warszawie służą spotkaniu z wyadoptowanymi z Fundacji psami, promowaniu rasy , zachęcaniu do pomocy psom zarówno przez osoby biorące udział w spacerze, jak i spotkane przy jego okazji. Zwiększają też rozpoznawalność Fundacji, a tym samym zainteresowanie jej działaniami.

W 2015 roku Fundacja AST podtrzymała współpracę ze szkołą dla psów Superdog , zajmującą się szkoleniem psów i ich właścicieli. Szkolenie pod opieką profesjonalistki, przeszło kilkoro fundacyjnych podopiecznych, wraz z ich opiekunami, tworzących dla nich Dom Tymczasowy. Działania te zwiększały szanse adopcyjne szkolonych psów, poprzez eliminowanie występujących u nich zaburzeń behawioralnych, psy te łatwiej i chętniej koncentrowały się na człowieku. To z kolei ułatwia zadanie adoptującym, którzy dzięki wskazówkom od tymczasowych opiekunów łatwiej radzą sobie z opieką i wychowaniem psa i sami chętniej podejmują szkolenia. Wolontariusze tworzący Domy Tymczasowe mieli okazję do podniesienia swoich umiejętności w pracy z psami i radzeniem sobie z zachowaniami wymagającymi korekty i zmiany. W ramach promowania właściwych postaw właścicieli zwierząt, wiedzy o behawiorze i prawidłowym postępowaniu z psami, Fundacja AST informowała o postępach szkoleniowych swoich podopiecznych, zamieszczała fotorelacje ze szkoleń za pośrednictwem mediów społecznościowych, zachęcając do budowania więzi z psem poprzez uczestnictwo w szkoleniach.

Fundacja kontynuowała nowy Program "Kocham mojego bullowatego". Był on kolejnym ważnym przedsięwzięciem 2015 roku. Kampania ta miała na celu budowanie pozytywnego wizerunku rasy, ukazanie właścicieli bullowatych, że to fajni, normalni ludzie, którzy bardzo kochają swoich pupili.

Fundacja szczególny nacisk kładła na bezpośrednie spotkania z ludźmi, uczestnicząc w różnych eventach i wydarzeniach. Nasi wolontariusze byli obecni na takich wydarzeniach jak bieg Zabierz Piesia dla Międzylesia, Buliada, Jubileuszowa Wystawa Klubu TTB w Czosnowie, czy Dzień Ziemi 2015. Pozwoliło to na przekazanie dużej ilości odbiorców informacji o działaniach Fundacji, o skali problemu bezdomności zwierząt i prawdziwym wizerunku psów TTB. Te popularne i cieszące się dużym zainteresowaniem wydarzenia, pozwoliły też na szeroką promocję adopcji, instytucji Domów Tymczasowych, umożliwiając zainteresowanym osobom poznanie historii psów przebywających pod opieką Fundacji i oczekujących na adopcję.

W 2015 roku Fundacja we współpracy z ambasadorami, Katarzyną Bujakiewicz, Karoliną Pilarczyk, Marcinem Różalskim zrealizowała projekt "Ocal życie-adoptuj". Celem akcji była promocja adopcji dwójki naszych podopiecznych i promocja idei wspomagania bezdomnych zwierząt.

Ten rok był dla nas bardzo dobrym rokiem. Wydarzyło się bardzo wiele i mamy dużo dobrych wspomnień. Przede wszystkim udało nam się zaszczepić w ludziach sympatię do terrierów typu bull. Staraliśmy się też wspierać Was wiedzą praktyczną, taka jak ta zawarta w artykułach o psiej starości, o zdrowiu, psychice, opiece nad psimi seniorami, o psiej głuchocie, o kennel klatkach. Fundacja AST zaistniała także w mediach. M.in. udzieliliśmy wywiadu w Polskie Radio 24 o instytucji domów tymczasowych oraz o kampani "Pies to nie prezent".

W 2015 roku Fundacja realizowała też programy zainicjowane w latach poprzednich:

*Program "Stwórz DT", promujący akcję dawania domów tymczasowych psom w potrzebie,
*Program "Adopcji Wirtualnych", umożliwiający opiekę na odległość nad wybranym psem z naszej Fundacji,
*Program "Uchroń bulla przed babeszją", promujący walkę i naukę zapobiegania groźnej chorobie babeszjozie,
*"Złote Bulle", w szczególny sposób zwracający uwagę na problem porzucania, bezdomności, szczególnie trudnej sytuacji psów starych, znajdujących się w schroniskach,
*"Z pamiętnika bulla", cykl tworzą osoby, które zaadoptowały psa. Ich historie publikowane są na oficjalnym profilu Facebook i stronie internetowej Fundacji. Cykl ten propaguje adopcje psów, zachęca do ich szkolenia, sprawowania nad nimi właściwej opieki weterynaryjnej, przybliża potencjalnym adoptującym realia posiadania psa,

Do końca 2015r. Fundacja otrzymała darowizny o łącznej kwocie 139 357,84 pln

Przychody Fundacji:
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

darowizny UM 00,00 zł
darowizny 139 357,84 zł

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

razem przychody    139 357,84 zł 
Wydatki:
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Fundacja:
karma 12 971,83 zł
leczenie 51 986,68 zł
leki
transport
4 451,65 zł
1 260,31 zł
hotelowanie 55 194,00 zł
akcesoria dla zwierząt 1 644,20 zł
materiały informacyjne    239,60 zł
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Z przychodów tych Fundacja na koszty realizacji zadań statutowych wydała 129 179,27 pln.
Fundacja osiągnęła przychody z tytułu odsetek od rachunku bankowego w wysokości 204,17 pln 

Fundacja poniosła koszty operacji finansowych w wysokości 626,96 pln.
Koszty administracyjne, koszty wynagrodzeń i pozostałe koszty związane z działalnością statutową 47 321,90 pln.
Fundacja osiągnęła w roku 2015 stratę wysokości 37 566,12 pln.

Sprawozdanie 2014

Celem działania Fundacji jest zapewnienie opieki bezdomnym zwierzętom, chorym, porzuconym, niechcianym i skrzywdzonym przez człowieka, a w szczególności podejmowanie działań na rzecz udzielenia pomocy psom uznanym z uwagi na rasę za niebezpieczne, koniom w związku z odniesionym przez nie urazami powstałymi w okresie użytkowania ich przez człowieka lub zagrożonym niewłaściwym traktowaniem i użytkowaniem, a także innym zwierzętom wymagającym opieki w następstwie niewłaściwego traktowania i użytkowania przez człowieka.
Celem działania Fundacji jest zapewnienie opieki bezdomnym zwierzętom, głównie psom, w celu przygotowania ich do adopcji, a także zapobieganie rozmnażaniu się zwierząt domowych poprzez zabiegi sterylizacji i kastracji.
Fundacja koordynuje rozproszoną opiekę nad bezdomnymi zwierzętami przebywającymi w lecznicach weterynaryjnych, domach tymczasowych wolontariuszy a także w hotelach dla zwierząt. Leczenie zwierząt, stanowiące największą część kosztów opieki, prowadzone jest w licznych polskich lecznicach weterynaryjnych.
W 2014 roku Fundacja zachipowała wszystkie psy przebywające pod jej opieką, co ma na celu dalsze uchronienie psów  przed bezdomnością i porzuceniem, a także ma informować Fundację o ewentualnym porzuceniu czy okrutnym traktowaniu zwierzęcia, w celu wyciągnięcia odpowiednich konsekwencji.

Rok 2014 Fundacja AST ogłosiła Rokiem Edukacji. W ramach realizacji tego hasła, Fundacja szczególny nacisk kładła na bezpośrednie spotkania z ludźmi, uczestnicząc w różnych eventach i wydarzeniach. Nasi wolontariusze byli obecni na takich wydarzeniach jak Targi Misz-Masz, Warszawski Smak, czy Dzień Ziemi 2014. Pozwoliło to na przekazanie dużej ilości odbiorców informacji o działaniach Fundacji, o skali problemu bezdomności zwierząt i prawdziwym wizerunku psów TTB. Te popularne i cieszące się dużym zainteresowaniem wydarzenia, pozwoliły też na szeroką promocję adopcji, instytucji Domów Tymczasowych, umożliwiając zainteresowanym osobom poznanie historii psów przebywających pod opieką Fundacji i oczekujących na adopcję. Fundacja po raz kolejny uczestniczyła też w imprezie 26 Gali KSW, której uczestnikiem był zawodnik MMA, ambasador Fundacji, Marcin Różalski. W trakcie Gali wolontariusze przeprowadzili zbiórkę do puszek, rozdawali też ulotki informujące o działalności Fundacji (na mocy decyzji Prezydenta m.st. Warszawy nr AO/159/2014).

W 2014 roku Fundacja ponownie zorganizowała 3 Zloty TTB. Te wspólne spacery terierów typu bull w Warszawie służą spotkaniu z wyadoptowanymi z Fundacji psami, promowaniu rasy , zachęcaniu do pomocy psom zarówno przez osoby biorące udział w spacerze, jak i spotkane przy jego okazji. Zwiększają też rozpoznawalność Fundacji, a tym samym zainteresowanie jej działaniami.

W 2014 roku Fundacja AST nawiązała współpracę z jedną ze szkół, zajmujących się szkoleniem psów i ich właścicieli. Szkolenie pod opieką profesjonalistów, przeszło kilkoro fundacyjnych podopiecznych, wraz z ich opiekunami, tworzących dla nich Dom Tymczasowy. Działania te zwiększały szanse adopcyjne szkolonych psów, poprzez eliminowanie występujących u nich zaburzeń behawioralnych, psy te łatwiej i chętniej koncentrowały się na człowieku. To z kolei ułatwia zadanie adoptującym, którzy dzięki wskazówkom od tymczasowych opiekunów łatwiej radzą sobie z opieką i wychowaniem psa i sami chętniej podejmują szkolenia. Wolontariusze tworzący Domy Tymczasowe mieli okazję do podniesienia swoich umiejętności w pracy z psami i radzeniem sobie z zachowaniami wymagającymi korekty i zmiany. W ramach promowania właściwych postaw właścicieli zwierząt, wiedzy o behawiorze i prawidłowym postępowaniu z psami, Fundacja AST informowała o postępach szkoleniowych swoich podopiecznych, zamieszczała fotorelacje ze szkoleń za pośrednictwem mediów społecznościowych, zachęcając do budowania więzi z psem poprzez uczestnictwo w szkoleniach.

Fundacja AST zaprosiła do współpracy kolejne osoby publiczne: Karolinę Pilarczyk, jedyną polską licencjonowaną zawodniczkę biorącą czynny udział w zawodach drifowych, prywatnie właścicielkę dwóch psów TTB, oraz Miłosza "Miuosh" Boryckiego, artystę, twórcę hip-hop. Osoby te wsparły swoim wizerunkiem adopcję naszych podopiecznych, w ramach akcji "Łamiemy stereotypy, czyli znani nieznanym", promując pozytywny wizerunek psów typu bull.

W 2014 roku Fundacja we współpracy z naszą ambasadorką, Katarzyną Bujakiewicz, zrealizowała projekt "Ocal życie-adoptuj". Celem akcji była promocja adopcji dwójki naszych podopiecznych i promocja idei wspomagania bezdomnych zwierząt.

W 2014 roku Fundacja zaprosiła także najmłodszych do wzięcia udziału w konkursie plastycznym, wpisującym się w kampanię "Łamiemy stereotypy". Celem tej akcji było propagowanie psów typu bull jako psów rodzinnych i obalenie mitów o rzekomej agresywności psów tych ras.

Ważnym punktem Roku Edukacji była realizacja kampanii "Odpowiedzialny Właściciel". W jej ramach Fundacja przekazywała wiedzę dotyczącą właściwego sprawowania opieki nad psem. Przekaz akcji skupiał się na modelowaniu postawy odpowiedzialności za posiadane zwierzę, na którą składają się: zapewnienie psu odpowiedniej opieki weterynaryjnej, obowiązek uchronienia psa przed chorobami przez regularne szczepienie, zabezpieczanie przed pasożytami zewnętrznymi i wewnętrznymi, zadbanie o oznakowanie zwierzęcia poprzez chip i identyfikator. Kampania propagowała też sterylizację i kastrację, celem zapobiegania groźnym chorobom i zwiększaniu się skali bezdomności zwierząt. Zachęcała też i edukowała o pozytywnych efektach szkolenia, a także posiadania ubezpieczenia zdrowotnego dla pupila.

Akcja "XI Nie porzucaj" była kolejnym ważnym przedsięwzięciem 2014 roku. Fundacja tym razem zwróciła uwagę na nasilający się problem porzucania psów, zwłaszcza w sytuacji gdy są one chore i wymagają kosztownego leczenia, starzeją się, mają problemy behawioralne i z wielu innych powodów (wyjazd za granicę, przyjście na świat dziecka). Celem kampanii było promowanie alternatywnych zachowań, piętnowanie porzucania i uświadamianie sytuacji psów, które skazane są na życie na ulicy lub pobyt w schronisku.

Fundacja zrealizowała też akcję "Nie siedź na Fejsie, idź na spacer", która zachęcała do aktywnego spędzania czasu z pupilem.

W 2014 roku Fundacja realizowała też programy zainicjowane w latach poprzednich:

*Program "Stwórz DT", promujący akcję dawania domów tymczasowych psom w potrzebie,
*Program "Adopcji Wirtualnych", umożliwiający opiekę na odległość nad wybranym psem z naszej Fundacji,
*Program "Uchroń bulla przed babeszją", promujący walkę i naukę zapobiegania groźnej chorobie babeszjozie,
*"Złote Bulle", w szczególny sposób zwracający uwagę na problem porzucania, bezdomności, szczególnie trudnej sytuacji psów starych, znajdujących się w schroniskach,
*"Z pamiętnika bulla", cykl tworzą osoby, które zaadoptowały psa. Ich historie publikowane są na oficjalnym profilu Facebook i stronie internetowej Fundacji. Cykl ten propaguje adopcje psów, zachęca do ich szkolenia, sprawowania nad nimi właściwej opieki weterynaryjnej, przybliża potencjalnym adoptującym realia posiadania psa,
*W grudniu 2014 roku Fundacja kontynuowała kampanię "Pies to nie prezent", mającą na celu zapobieżenie traktowaniu psów jako rzeczy i ofiarowaniu ich w charakterze prezentów świątecznych, które często są następnie porzucane lub padają ofiarą okrucieństwa człowieka.  Jednocześnie promowała świadome i odpowiedzialne posiadanie zwierząt.

Do końca 2014r. Fundacja otrzymała darowizny o łącznej kwocie 147 605,44 pln.

Przychody Fundacji:
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

darowizny UM 00,00 zł
darowizny 147 605,44 zł

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

razem przychody    147 605,44 zł 
Wydatki:
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Fundacja:
karma 19 511,40 zł
leczenie 52 297,58 zł
leki
transport
2 129,88 zł
2 715,62 zł
hotelowanie 39 044,99 zł
akcesoria dla zwierząt 2 202,10 zł
szkolenie 10 720,00 zł
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
razem wydatki        128 621,57 zł 
Fundacja osiągnęła przychody z tytułu odsetek od rachunku bankowego i lokat na rachunku w wysokości 147,33 zł.
Fundacja poniosła koszty operacji finansowych w wysokości 564,84 zł.
Koszty administracyjne i pozostałe koszty związane z działalnością wyniosły 2 813,47 zł.
Koszty wynagrodzeń i świadczeń 3 619,29 zł.
Fundacja osiągnęła w roku 2014 zysk wysokości 12 133,70 pln.

Sprawozdanie 2013

Celem działania Fundacji jest zapewnienie opieki bezdomnym zwierzętom, chorym, porzuconym, niechcianym i skrzywdzonym przez człowieka, a w szczególności podejmowanie działań na rzecz udzielenia pomocy psom uznanym z uwagi na rasę za niebezpieczne, koniom w związku z odniesionym przez nie urazami powstałymi w okresie użytkowania ich przez człowieka lub zagrożonym niewłaściwym traktowaniem i użytkowaniem, a także innym zwierzętom wymagającym opieki w następstwie niewłaściwego traktowania i użytkowania przez człowieka. Celem działania Fundacji jest zapewnienie opieki bezdomnym zwierzętom, głównie psom, w celu przygotowania ich do adopcji, a także zapobieganie rozmnażaniu się zwierząt domowych poprzez zabiegi sterylizacji i kastracji. Fundacja koordynuje rozproszoną opiekę nad bezdomnymi zwierzętami przebywającymi w lecznicach weterynaryjnych, domach tymczasowych wolontariuszy a także w hotelach dla zwierząt. Leczenie zwierząt, stanowiące największą część kosztów opieki, prowadzone jest w licznych polskich lecznicach weterynaryjnych.


W 2013 roku Fundacja AST zaprosiła wszystkich adoptujących od nas psy, do opisywania swojego wspólnego życia z psem, począwszy od decyzji o adopcji aż po dzień dzisiejszy, w ramach cyklu "Z pamiętnika bulla", publikowanego na oficjalnym profilu Facebook i stronie internetowej Fundacji. Cykl ten propaguje adopcje psów, zachęca do ich szkolenia, sprawowania nad nimi właściwej opieki weterynaryjnej, przybliża potencjalnym adoptującym realia posiadania psa.

Fundacja uruchomiła akcję "Łamiemy stereotypy, czyli znani nieznanym". Wielu znanych ludzi, osoby cieszące się sympatią i rozpoznawalne publicznie, przyjęło zaproszenie do wspólnych sesji zdjęciowych z naszymi podopiecznymi. W projekcie wzięli udział zawodnicy MMA, walczący dla Federacji KSW - Jan Błachowicz i Marcin Różal Różalski, aktorki Katarzyna Bujakiewicz, Paulina Holtz i Emilia Warabida, oraz zespół muzyczny Happysad. Kolejne odsłony akcji zachęcały do adopcji sfotografowanych podpiecznych, ale także do adopcji terierów typu bull w ogóle.

Fundacja AST nawiązała szczególnie bliską współpracę z dwiema publicznymi osobami, które zgodziły się promować i wspierać działania Fundacji, zostając jej ambasadorami. Twarzą Fundacji została aktorka Katarzyna Bujakiewicz, drugim z ambasadorów jest Marcin Różal Różalski, zawodnik MMA. Ambasadorzy, sami będący posiadaczami terierów typu bull, przyczyniają się do budowania ich pozytywnego wizerunku, zachęcają do adopcji, sprawowania nalezytej opieki nad psem i wspierania działań Fundacji.

Fundacja AST, dzięki współpracy z ambasadorem Marcinem Różalem Różalskim, została zaproszona na Galę KSW 24, podczas której na podstawie decyzji nr DOA-SO-VII.5311.33.2013. Prezydenta Miasta Łodzi, przeprowadziła zbiórkę datków do puszek, przeznaczając je na działania statutowe. Jednocześnie uczestnictwo w tak dużym, medialnym wydarzeniu, stworzyło możliwość dotarcia do szerokiego grona ludzi z informacjami o psach znajdujących się pod opieką Fundacji i o różnych formach pomocy, jakiej można im udzielać (wirtualne adopcje, domy tymczasowe i inne).

W 2013 Fundacja zorganizowała 3 Zloty TTB. Te wspólne spacery terierów typi bull w Warszawie służą spotkaniu z wyadoptowanymi z Fundacji psami, promowaniu rasy, zachęcaniu do pomocy psom zarówno przez osoby biorące udział w spacerze, jak i spotkane przy jego okazji. Zwiększają też rozpoznawalność Fundacji, a tym samym zainteresowanie jej działaniami.

Fundacja zrealizowała 3 części w ramach projektu "Kocham Mojego Bullowatego". Każda z nich to krótki film, przedstawiający kilkunastu właścicieli wraz z ich psami, terierami typu bull. Przesłaniem kampanii, jest zaprzeczanie stereotypom dotyczącym tych psów jak i ich właścicieli i propagowanie pozytywnego wizerunki jednych i drugich.

W ramach działalności eukacyjnej, Fundacja zorganizowała spotkanie w warszawskim przedszkolu "Piotruś Pan" w Ursusie. Jego celem było przekazanie dzieciom podstawowej wiedzy na temat behawioru psów, właściwego postępowania i opieki nad nimi oraz udzielenie informacji o zasadach bezpiecznego kontaktu z psami i właściwego zachowania w sytuacjach zagrożenia z ich strony.

W grudniu 2013 roku Fundacja zrealizowała kampanię "Pies to nie prezent", mającą na celu zapobieżenie traktowaniu psów jako rzeczy i ofiarowaniu ich w charakterze prezentów świątecznych, które często są następnie porzucane lub padają ofiarą okrucieństwa człowieka. Jednocześnie promowała świadome i odpowiedzialne posiadanie zwierząt.

Fundacja kontynuuje 3 programy wszczęte w latach poprzednich:
Program Stwórz DT - promujący akcję dawania domów tymczasowych psom w potrzebie,
Program Adopcji Wirtualnych - umożliwiający opiekę na odległość wybranym psem z naszej Fundacji,
Program Uchroń bulla przed babeszją - promujący walkę i naukę zapobiegania groźnej chorobie babeszjozie.

Fundacja w 2013 roku zachipowała wszystkie psy przebywające pod jej opieką, co ma celu dalsze uchronienie psów przed bezdomnością i porzuceniem a także ma informować Fundację o ewentualnym porzuceniu czy okrutnym traktowaniu zwierzęcia, w celu wyciągnięcia odpowiednich konsekwencji.

Do końca 2013r. Fundacja otrzymała darowizny o łącznej kwocie 157 191,60 pln.

Przychody Fundacji:
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

darowizny UM 00,00 zł
darowizny 157 191,60 zł

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

razem przychody    157 191,60 zł 
Wydatki:
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Fundacja:
karma 16 788,64 zł
leczenie 46 993,42 zł
leki
transport
2 328,33 zł
13 857,19 zł
hotelowanie 53 740,07 zł
akcesoria dla zwierząt 1 443,46 zł
materiały informacyjne i reklamowe 5 395,72 zł
pozostałe 31,50 zł
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
razem wydatki        140 578,33 zł 
Fundacja osiągnęła przychody z tytułu odsetek od rachunku bankowego i lokat na rachunku w wysokości 443,91 zł.
Fundacja poniosła koszty operacji finansowych w wysokości 598,03 zł.
Koszty administracyjne i pozostałe koszty związane z działalnością wyniosły 3 977,37 zł.
Fundacja osiągnęła w roku 2013 zysk wysokości 12 471,78 pln.

Sprawozdanie 2012

Celem działania Fundacji jest zapewnienie opieki bezdomnym zwierzętom, chorym, porzuconym, niechcianym i skrzywdzonym przez człowieka, a w szczególności podejmowanie działań na rzecz udzielenia pomocy psom uznanym z uwagi na rasę za niebezpieczne, koniom w związku z odniesionym przez nie urazami powstałymi w okresie użytkowania ich przez człowieka lub zagrożonym niewłaściwym traktowaniem i użytkowaniem, a także innym zwierzętom wymagającym opieki w następstwie niewłaściwego traktowania i użytkowania przez człowieka. Celem działania Fundacji jest zapewnienie opieki bezdomnym zwierzętom, głównie psom, w celu przygotowania ich do adopcji, a także zapobieganie rozmnażaniu się zwierząt domowych poprzez zabiegi sterylizacji i kastracji. Fundacja koordynuje rozproszoną opiekę nad bezdomnymi zwierzętami przebywającymi w lecznicach weterynaryjnych, domach tymczasowych wolontariuszy a także w hotelach dla zwierząt. Leczenie zwierząt, stanowiące największą część kosztów opieki, prowadzone jest w licznych polskich lecznicach weterynaryjnych.

Fundacja w 2012r. poszerzyła grono Wolontariuszy o osoby z Katowic, z Warszawy podpisując z nimi umowy wolontariackie.

Fundacja nawiązała współpracę z kolejnym hotelem dla zwierząt w Promnej Kolonii co umożliwia jej rozszerzenie działalności na terenie Mazowsza.


Fundacja powołała nowy Program Złote Bulle - promujący adopcję i pomoc psom starszym, powyżej 8 roku życia.

Fundacja rozwinęła na szerszą skalę program Stwórz DT, który powstał w zeszłych latach promujący akcję dawania domów tymczasowych na okres pobytu w fundacji.

Fundacja w 2012r. pozyskała pod swoją opiekę 46 psów. 46 psów znalazło nowe domy w okresie 1.01.2012 - 31.12.2012. Liczba uraconych 7 (3 odejścia naturalne, 4 eutanazje). Wszystkie dorosłe psy zostały wydane do adopcji po zabiegu sterylizacji/kastracji, zaszczepione oraz zachipowane. Szczeniaki zostały wydane na podstawie umowy adopcyjnej z warunkiem o nakazie sterylizacji. Fundacja przywiązuje dużą wagę do chipowania psów, co ma na celu uchronienie psów przed bezdomnością oraz ma informować Fundację o ewentualnym porzuceniu, w celu wyciągnięcia konsekwencji prawnych wynikających z umowy adopcyjnej.

Fundacja w roku 2012 zorganizowała dwa Zloty TTB. Podczas tych imprez spotykają się właściciele psów adoptowanych dzięki staraniom Fundacji, a także sympatycy i osoby wspomagające działania organizacji wraz ze swoimi podopiecznymi. Zloty te mają na celu promowanie rasy, zachecanie ludzi do pomocy.

Fundacja uczestniczyła w imprezach zoologicznych i ekologicznych m.in. Bullfest w Rudzie Śl oraz na Dniu Ziemi w Warszawie.


Fundacja zyskała Ambasadorów. Do pomocy bullowatym włączyła się aktorka Katarzyna Bujakiewicz oraz zawodnicy KSW Marcin "Różal" Różalski i Jan Błachowicz.

Do końca 2012r. Fundacja otrzymała darowizny o łącznej kwocie 160 003,14 pln.

Przychody Fundacji:
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

darowizny UM 00,00 zł
darowizny 160 003,14 zł

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

razem przychody    160 003,14 zł 
Wydatki:
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Fundacja:
karma 20 244,07 zł
leczenie 41 627,87 zł
leki
transport
3 092,62 zł
22 110,58 zł
hotelowanie 58 684,73 zł
akcesoria dla zwierząt 2 342,92 zł
materiały informacyjne i reklamowe 4 062,03 zł
szkolenie 120zł
pozostałe 55,10 zł
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
razem wydatki        152 339,92 zł 
Fundacja osiągnęła przychody z tytułu odsetek od rachunku bankowego i lokat na rachunku w wysokości 531,17 zł.
Pozostałe przychody wyniosły 458,29 zł.
Fundacja poniosła koszty operacji finansowych w wysokości 631,96 zł.
Koszty administracyjne i pozostałe koszty związane z działalnością wyniosły 1 820,64 zł.

Sprawozdanie 2011

Celem działania Fundacji jest zapewnienie opieki bezdomnym zwierzętom, chorym, porzuconym, niechcianym i skrzywdzonym przez człowieka, a w szczególności podejmowanie działań na rzecz udzielenia pomocy psom uznanym z uwagi na rasę za niebezpieczne, koniom w związku z odniesionym przez nie urazami powstałymi w okresie użytkowania ich przez człowieka lub zagrożonym niewłaściwym traktowaniem i użytkowaniem, a także innym zwierzętom wymagającym opieki w następstwie niewłaściwego traktowania i użytkowania przez człowieka. Celem działania Fundacji jest zapewnienie opieki bezdomnym zwierzętom, głównie psom, w celu przygotowania ich do adopcji, a także zapobieganie rozmnażaniu się zwierząt domowych poprzez zabiegi sterylizacji i kastracji. Fundacja koordynuje rozproszoną opiekę nad bezdomnymi zwierzętami przebywającymi w lecznicach weterynaryjnych, domach tymczasowych wolontariuszy a także w hotelach dla zwierząt. Leczenie zwierząt, stanowiące największą część kosztów opieki, prowadzone jest w licznych polskich lecznicach weterynaryjnych.

Fundacja w 2011r. podpisała umowy wolontariackie m.in. z osobami z Warszawy i jej okolic, a także z Gdańska i Torunia, co umożliwia poszerzanie działalności poprzez tworzenie sieci domów tymczasowych.

Fundacja nawiązała współpracę z kolejnym hotelem dla zwierząt w Promnej Kolonii co umożliwia jej rozszerzenie działalności na terenie Mazowsza.

Program Stwórz DT - promujący akcję dawania domów tymczasowych psom w potrzebie,
Program Adopcji Wirtualnych - umożliwiający opiekę na odległóść wybranym psem z naszej Fundacji,
Program Uchroń bulla przed babeszją - promujący walkę i naukę zapobiegania groźnej chorobie babeszjozie.

Fundacja w 2011r. zachipowała wszystkie psy przebywające pod jej opieką, co ma celu dalsze uchronienie psów przed bezdomnością i porzuceniem a także ma informować Fundację o ewentualnym porzuceniu czy okrutnym traktowaniu zwierzęcia, w celu wyciągnięcia odpowiednich konsekwencji.

Fundacja w 2011r. zorganizowała trzy Zloty TTB, czyli wspólne spacery dla terierów typu bull w Warszawie, mające na celu promowanie rasy, zachęcanie ludzi do pomocy, a także spotkanie z psami adoptowanymi.

Fundacja w kwietniu 2011r. zorganizowała akcję "Bullowate przelewają krew", która miała na celu oddawanie krwi do Banku Milusia przez terriery typu bull.

Fundacja we wrześniu 2011r. nawiązała współpracę z serwisem internetowym Się Pomaga.

Do końca 2011r. Fundacja otrzymała darowizny o łącznej kwocie 160 152,97pln.

Przychody Fundacji:
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
odsetki 34,52 zł
darowizny UM 00,00 zł
darowizny 160 118,45 zł
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
razem przychody    160 152,97 zł 
Wydatki:
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Fundacja:

karma 24 411,01 zł

leczenie 36 055,69 zł

leki
transport
4 475,27 zł
9 090,15 zł

hotelowanie 54 966,65 zł

akcesoria dla zwierząt 1 694,91 zł

materiały informacyjne i reklamowe
9 493,14 zł

szkolenie 600 zł
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
razem wydatki        140 893,81 zł 

 

Fundacja osiągnęła przychody z tytułu odsetek od rachunku bankowego w wysokości 34,52 zł.
Fundacja poniosła koszty operacji finansowych w wysokości 525,96 zł.
Koszty administracyjne i pozostałe koszty związane z działalnością wyniosły 60,00 zł.

Sprawozdanie 2010

Celem działania Fundacji jest zapewnienie opieki bezdomnym zwierzętom, chorym, porzuconym, niechcianym i skrzywdzonym przez człowieka, a w szczególności podejmowanie działań na rzecz udzielenia pomocy psom uznanym z uwagi na rasę za niebezpieczne, koniom w związku z odniesionym przez nie urazami powstałymi w okresie użytkowania ich przez człowieka lub zagrożonym niewłaściwym traktowaniem i użytkowaniem, a także innym zwierzętom wymagającym opieki w następstwie niewłaściwego traktowania i użytkowania przez człowieka. Celem działania Fundacji jest zapewnienie opieki bezdomnym zwierzętom, głównie psom, w celu przygotowania ich do adopcji, a także zapobieganie rozmnażaniu się zwierząt domowych poprzez zabiegi sterylizacji i kastracji. Fundacja koordynuje rozproszoną opiekę nad bezdomnymi zwierzętami przebywającymi w lecznicach weterynaryjnych, domach tymczasowych wolontariuszy a także w hotelach dla zwierząt. Leczenie zwierząt, stanowiące największą część kosztów opieki, prowadzone jest w licznych polskich lecznicach weterynaryjnych.

Fundacja ma podpisane umowy wolontariackie m.in. z osobami z Warszawy i jej okolic, a także z Wrocławia co umożliwia poszerzanie działalności poprzez tworzenie sieci domów tymczasowych.

Fundacja utworzyła jednostkę Wolontariuszy zagranicznych, tj. podpisała umowę wolontariacką z norweszką mieszkającą w Polsce.

 

Fundacja zakupiła klatki kennelowe mające na celu pomoc wolontariuszom w szkoleniu psów trudnych, niszczących w domu.

Fundacja współpracuje także z hotelami dla zwierząt w Warszawie a także w ok. Radomia co umożliwia jej zajęcie się psem w dowolnym miejscy w Polsce a także szybkie działanie.

Program By Uchronić Niewinne - promujące akcję sterylizacji i kastracji zwierząt niehodowlanych,
Program Adopcji Wirtualnych - umożliwiających opiekę na odległóść wybranym psem z naszej Fundacji.

Fundacja w 2010r. zachipowała wszystkie psy przebywające pod jej opieką, co ma celu dalsze uchronienie psów przed bezdomnością i porzuceniem a także ma informować Fundację o ewentualnym porzuceniu czy okrutnym traktowaniu zwierzęcia, w celu wyciągnięcia odpowiednich konsekwencji.

Fundacja uczestniczyła także w takich imprezach na rzecz zwierząt jak Wystawa Psów Rasowych w Nowym Dworze Mazowieckim promując swoje istnienie i działania poprzez materiały promocyjne.

Fundacja w 2010r. zorganizowała I Zlot Fundacji AST, mający na celu promowanie rasy, zachęcanie ludzi do pomocy, a także spotkanie z psami adoptowanymi.

Fundacja dzięki dotacji od Fundacji Kronenberga stworzyła nową stronę internetową www.fundacja-ast.pl. Wolontariusze Fundacji Kronenberga oraz Fundacji AST w dniach 9.10.2010 - 6.11.2010 wykonywali świadczenia wspierające działalność w ramach projektu "Niechciane, niepotrzebne, porzucone... Promocja adopcji TTB".

Fundacja w marcu 2010r. nawiązała współpracę z serwisem internetowym Szczytny Cel.

Przychody Fundacji:
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
odsetki 378,75 zł
darowizny UM 00,00 zł
darowizny 134 187,45 zł
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
razem przychody    134 266,20 zł 
Wydatki:
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Fundacja:

karma 14 741,77 zł

leczenie 41 323,42 zł

leki
transport
3 699,97 zł
8 437,54 zł

hotelowanie 67 188,33 zł

akcesoria dla zwierząt 924,39 zł

materiały informacyjne i reklamowe
10 628,29 zł

ogłoszenia psów na allegro 379,16 zł
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
razem wydatki        147 501,96 zł 

 

Fundacja osiągnęła przychody z tytułu odsetek od rachunku bankowego w wysokości 378,75 zł.
Fundacja poniosła koszty operacji finansowych w wysokości 548,26 zł.
Koszty administracyjne i pozostałe koszty związane z działalnością wyniosły 3 329,44 zł.

Sprawozdanie 2009

Celem działania Fundacji jest zapewnienie opieki bezdomnym zwierzętom, chorym, porzuconym, niechcianym i skrzywdzonym przez człowieka, a w szczególności podejmowanie działań na rzecz udzielenia pomocy psom uznanym z uwagi na rasę za niebezpieczne, koniom w związku z odniesionym przez nie urazami powstałymi w okresie użytkowania ich przez człowieka lub zagrożonym niewłaściwym traktowaniem i użytkowaniem, a także innym zwierzętom wymagającym opieki w następstwie niewłaściwego traktowania i użytkowania przez człowieka. Celem działania Fundacji jest zapewnienie opieki bezdomnym zwierzętom, głównie psom, w celu przygotowania ich do adopcji, a także zapobieganie rozmnażaniu się zwierząt domowych poprzez zabiegi sterylizacji i kastracji. Fundacja koordynuje rozproszoną opiekę nad bezdomnymi zwierzętami przebywającymi w lecznicach weterynaryjnych, domach tymczasowych wolontariuszy a także w hotelach dla zwierząt. Leczenie zwierząt, stanowiące największą część kosztów opieki, prowadzone jest w licznych polskich lecznicach weterynaryjnych.

Fundacja ma podpisane umowy wolontariackie m.in. z osobami z Warszawy, Gdańska, Kielc, Łodzi, co umożliwia działalność ogólnopolską.

Fundacja zakupiła klatki kennelowe mające na celu pomoc wolontariuszom w szkoleniu psów trudnych, niszczących w domu.

Fundacja współpracuje także z hotelami dla zwierząt w Łodzi, Radomiu, Warszawie co umożliwia jej zajęcie się psem w dowolnym miejscu w Polsce a także szybkie działanie.
Fundacja nawiązała współpracę z hotelem dla zwierząt w Słupicy k. Radomia, który prowadzi szkoleniowiec Związku Kynologicznego. Psy oddawane pod jego opiekę przechodzą szkolenie z zakresu komend PT (pies towarzyszący), co ma na celu podnoszenie standardów działania fundacji oraz zapewnienie bezpieczeństwa adoptującym, poprzez dokładniejsze spradzenie i poznanie zachowań psów.

W listopadzie 2009r. Fundacja zorganizowała II Akcję "bullowatym w zimie", mającą na celu zbiórkę funduszy oraz darów rzeczowych dla psów typu bull przebywających m.in. pod opieką Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt w Gdyni.

Fundacja w 2009r. zachipowała wszystkie psy przebywające pod jej opieką, co ma celu dalsze uchronienie psów przed bezdomnością i porzuceniem a także ma informować Fundację o ewentualnym porzuceniu czy okrutnym traktowaniu zwierzęcia, w celu wyciągnięcia odpowiednich konsekwencji.

Fundacja uczestniczyła także w takich imprezach na rzecz zwierząt jak Zawody Sportowe Pitbull Show Białystok promując swoje istnienie i działania poprzez materiały promocyjne.

Przychody Fundacji:
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
odsetki 49,97 zł
darowizny UM 00,00 zł
darowizny 148 389,47 zł
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
razem przychody    148 439,44 zł 
Wydatki:
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Fundacja:

karma 18 200,36 zł

leczenie 39 493,26 zł

leki 2 643,24 zł

hotelowanie 33 278,16 zł

akcesoria szkoleniowe dla zwierząt 3 537,54 zł
materiały informacyjne 11 860,15 zł
ogłoszenia psów na allegro 1 434,28 zł
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
razem wydatki        128 979,85 zł 

 

Fundacja osiągnęła przychody z tytułu odsetek od rachunku bankowego w wysokości 49,97 zł.
Fundacja poniosła koszty operacji finansowych w wysokości 335,76 zł.
Koszty administracyjne wyniosły 2 369,25 zł.

sprawozdanie 2008

Celem działania Fundacji jest zapewnienie opieki bezdomnym zwierzętom, chorym, porzuconym, niechcianym i skrzywdzonym przez człowieka, a w szczególności podejmowanie działań na rzecz udzielenia pomocy psom uznanym z uwagi na rasę za niebezpieczne, koniom w związku z odniesionym przez nie urazami powstałymi w okresie użytkowania ich przez człowieka lub zagrożonym niewłaściwym traktowaniem i użytkowaniem, a także innym zwierzętom wymagającym opieki w następstwie niewłaściwego traktowania i użytkowania przez człowieka. Celem działania Fundacji jest zapewnienie opieki bezdomnym zwierzętom, głównie psom, w celu przygotowania ich do adopcji, a także zapobieganie rozmnażaniu się zwierząt domowych poprzez zabiegi sterylizacji i kastracji. Fundacja koordynuje rozproszoną opiekę nad bezdomnymi zwierzętami przebywającymi w lecznicach weterynaryjnych, domach tymczasowych wolontariuszy a także w hotelach dla zwierząt. Leczenie zwierząt, stanowiące największą część kosztów opieki, prowadzone jest w licznych polskich lecznicach weterynaryjnych.

Fundacja ma podpisane umowy wolontariackie m.in. z osobami z Opola, Konina, Łodzi, Szczecina, Wrocławia co umożliwia działalność ogólnopolską.

Fundacja zakupiła klatki kennelowe mające na celu pomoc wolontariuszom w szkoleniu psów trudnych, niszczących w domu.

Fundacja współpracuje także z hotelami dla zwierząt w Wałbrzychu, Trzemiętówku, Krakowie, Radomsku, Warszawie co umożliwia jej zajęcie się psem w dowolnym miejscu w Polsce a także szybkie działanie.

Program By Uchronić Niewinne – promujący akcję sterylizacji i kastracji zwierząt niehodowanych,

Program Adopcji Wirtualnych – umożliwiający opiekę na odległość wybranym psem z naszej Fundacji

W listopadzie 2008r. Fundacja zorganizowała Akcję łódzką mającą na celu zbiórkę funduszy oraz darów rzeczowych dla psów typu bull przebywających w Schronisku dla Bezdomnych Zwierząt w Łodzi.

Fundacja w 2008r. zachipowała większość psów przebywających pod jej opieką, co ma na celu dalsze uchronienie psów przed bezdomnością i porzuceniem a także ma informować Fundację o ewentualnym porzuceniu czy okrutnym traktowaniu zwierzęcia, w celu wyciągnięcia odpowiednich konsekwencji.

Fundacja podpisała umowę o bezpłatnej współpracy z Polskim Towarzystwem Rejestracji i Identyfikacji Zwierząt co umożliwia nam wpis naszych psów do Ogólnopolskiej Bazy Danych Zwierząt Oznakowanych.

Fundacja zakupiła program księgowy RAKS.

Fundacja uczestniczyła także w takich imprezach na rzecz zwierząt jak Zawody Sportowe PitbullShow, Dzień Ziemi promując swoje istnienie i działania.

Do końca 2008r. Fundacja otrzymała darowizny o łącznej kwocie 99 046,53zł.

Z przychodów tych Fundacja na koszty realizacji zadań statutowych wydała 89 153,52zł.


Przychody Fundacji:
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
odsetki 7,57 zł
dotacje UM 00,00 zł
darowizny+1% 99 038,96 zł
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
razem przychody    99 046,53 zł 
Wydatki:
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Fundacja:

karma 17 853,88 zł

leczenie 39 390,64 zł
leki 1 651,72 zł

hotelowanie 4 590 zł

transport 9 663,50 zł
akcesoria 7 335,96 zł
szkolenie psów 500 zł
materiały informacyjne i reklamowe 6 740,83zł
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
razem wydatki        89 153,52 zł.
Fundacja osiągnęła przychody z tytułu odsetek od rachunku bankowego w wysokości 7,57 zł.
Fundacja poniosła koszty operacji finansowych w wysokości 1 659,84zł.
Koszty administracyjne wyniosły 5 201,55zł.

sprawozdanie 2007

Fundacja stworzyła swoją stronę internetową pod domeną: www.fundacja-ast.pl

Celem działania Fundacji jest zapewnienie opieki bezdomnym zwierzętom, chorym, porzuconym, niechcianym i skrzywdzonym przez człowieka, a w szczególności podejmowanie działań na rzecz udzielenia pomocy psom uznanym z uwagi na rasę za niebezpieczne, koniom w związku z odniesionym przez nie urazami powstałymi w okresie użytkowania ich przez człowieka lub zagrożonym niewłaściwym traktowaniem i użytkowaniem, a także innym zwierzętom wymagającym opieki w następstwie niewłaściwego traktowania i użytkowania przez człowieka. Celem działania Fundacji jest zapewnienie opieki bezdomnym zwierzętom, głównie psom, w celu przygotowania ich do adopcji, a także zapobieganie rozmnażaniu się zwierząt domowych poprzez zabiegi sterylizacji i kastracji. Fundacja koordynuje rozproszoną opiekę nad bezdomnymi zwierzętami przebywającymi w lecznicach weterynaryjnych, domach tymczasowych wolontariuszy a także w hotelach dla zwierząt. Leczenie zwierząt, stanowiące największą część kosztów opieki, prowadzone jest w licznych polskich lecznicach weterynaryjnych.Fundacja wybudowała 5 kojców na terenie Opola i Warszawy na podstawie umowy o użyczenie terenu z wolontariuszką Fundacji oraz na terenie należącym do Dyrektor Fundacji.

Do końca 2007r. Fundacja otrzymała darowizny o łącznej kwocie 33 009,40zł.

Z przychodów tych Fundacja na koszty realizacji zadań statutowych wydała 31 896,74zł.


Przychody Fundacji:
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

dotacje UM 00,00 zł
darowizny 33 009,40 zł

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

razem przychody    33 009,40 zł 

Wydatki:


Z przychodów tych Fundacja na koszty realizacji zadań statutowych wydała 31 896,74zł.

Do zadań tych należały:
- budowa kojców 6 600zł
- opieka weterynaryjna 18 251zł
- karma 3 500zł
- hotelowanie 2 308zł

Fundacja osiągnęła przychody z tytułu odsetek od rachunku bankowego w wysokości 2,51zł.

Fundacja poniosła koszty operacji finansowych w wysokości 339,05zł.

Koszty administracyjne, w tym czynsz najmu pomieszczeń i opłaty sądowe wyniosły 970zł.

Fundacja poniosła także straty w wysokości 193,88zł.Polish (Poland)Norsk bokmål (Norway)English (United Kingdom)